BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.06
$ 26.191201
29.842254
  всі валюти

УКБС iнiцiює внесення змiн в постанову Нацбанку N178 про вiдкриття коррахункiв, що сприятиме демонополiзацiї ринку

11.06.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" звертається до НБУ з пропозицiєю щодо внесення змiн до постанови Правлiння Нацбанку вiд 31.03.2009 N178 "Про внесення змiни до Положення про вiдкриття та функцiонування кореспондентських рахункiв банкiв - резидентiв та нерезидентiв в iноземнiй валютi та кореспондентських рахункiв банкiв-нерезидентiв у гривнях", якi спрямованi на демонополiзацiю ринку.

Суттю пропозицiй УКБС є розширення можливостей для українських банкiв вiдкривати кореспондентськi рахунки в iноземнiй валютi 1-ї групи Класифiкатора iноземних валют в росiйських банках.

Як вiдомо, згiдно постанови НБУ N178 банки України мають право вiдкривати коррахунки лише в банках-нерезидентах країн, нацiональна валюта яких вiднесена до цiєї групи Класифiкатора. На переконання генерального директора УКБС Галини Олiфер, дана постанова значно звужує можливостi банкiв у розширеннi мережi кореспондентських рахункiв, знижує ефективнiсть та швидкiсть проведення розрахункiв в валютi, а також призводить до того, що бiльшiсть українських банкiв розрахунки в валютах 1-ї групи Класифiкатора зможуть проводити лише через великi українськi банки-кореспонденти, що провокує монополiзацiю ринку банкiвських послуг в Українi.

Сьогоднi для багатьох українських банкiв iснує складнiсть вiдкриття кореспондентських рахункiв в банках країн, нацiональна валюта яких вiднесена до 1-ї групи Класифiкатора iноземних валют. Оскiльки банки країн Європи та США пред’являють високi вимоги до українських банкiв при вiдкриттi рахункiв щодо розмiру капiталу та лiквiдностi, кiлькостi та об’єму клiєнтських переказiв, незнижуваних залишкiв на кореспондентських рахунках.

Як зазначають експерти Асоцiацiї, вiдкриття коррахункiв в банках України в сучасних умовах є ризикованим та має свої недолiки через високi тарифи за обслуговування, повiльне вiдправлення та зарахування коштiв i т.п.. Альтернативою є вiдкриття кореспондентських рахункiв в банках Росiї, якi пропонують бiльш низькi тарифи за переказами, широкий спектр валют, в яких можна вiдкривати рахунки (що не завжди можуть запропонувати українськi банки), бiльшу швидкiсть зарахування та списання коштiв.

З метою зниження ризикiв, демонополiзацiї ринку банкiвських послуг в Українi, УКБС пропонує регулятору передбачити в нормативний документах НБУ вiдкриття кореспондентських рахункiв в великих банках Росiї, якi мають надiйнi показники розмiру капiталу та лiквiдностi, стабiльно працюють на банкiвському ринку i мають незаплямовану репутацiю.