BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

АУБ попереджає: ламання iснуючої процедури проведення тимчасової адмiнiстрацiї в банку призведе до масової лiквiдацiї банкiв

11.06.2009

Верховна Рада України у першому читаннi прийняла законопроект "Про внесення змiн до статтi 85 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (щодо забезпечення прав вкладникiв комерцiйних банкiв)", який стосується процедури проведення тимчасової адмiнiстрацiї в банку. Зокрема, вiн передбачає внесення змiн щодо скорочення з 6 до 3 мiсяцiв термiну дiї мораторiю на задоволення вимог кредиторiв, а також нерозповсюдження дiї мораторiю на вимоги фiзичних осiб щодо виплати коштiв за договорами депозитних вкладiв.

В Асоцiацiї українських банкiв наголошують, що прийняття цього законопроекту погiршить ситуацiю у банкiвськiй сферi. Обґрунтовуючи свою позицiю, Президент АУБ Олександр Сугоняко пiд час опрацювання законопроекту звертався до Голови профiльного парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi Миколи Азарова щодо недоречностi його прийняття. Проте, попри наданi АУБ фаховi обґрунтування та зауваження, народнi депутати України вкотре продемонстрували нерозумiння проблем банкiвської системи та механiзму її дiяльностi.

Наголошуючи на негативних наслiдках вiд прийняття законопроекту, в АУБ вiдзначають, що законодавче скорочення удвiчi строку дiї мораторiю матиме наслiдком обмеження можливостей тимчасового адмiнiстратора на виконання плану фiнансового оздоровлення банку (збiльшення акцiонерного капiталу, пошук нових iнвесторiв, робота з проблемними позичальниками тощо).

Що стосується виведення з пiд дiї мораторiю вкладiв фiзичних осiб, то в АУБ наголошують, що це взагалi матиме незворотнi наслiдки для будь-якої можливостi вiдновлення дiяльностi банку. "Не важко спрогнозувати, що iнформацiя про введення в банку тимчасової адмiнiстрацiї спровокує його вкладникiв до негайного вiдкликання своїх коштiв, у тому числi i тих, строк повернення яких ще не настав. Оскiльки пiдставою для введення тимчасової адмiнiстрацiї були затримки у проведеннi платежiв, то, зрозумiло, що коштiв для повернення депозитiв у банку не буде", - вiдзначає Олександр Сугоняко в листi до Миколи Азарова.

В АУБ наголошують, що у зв’язку з обмеженням застосування механiзму мораторiю (як у часi так i з огляду на перелiк зобов’язань банку) можна передбачити, що дiї тимчасової адмiнiстрацiї будуть направленi не на вiдновлення фiнансового стану банку, а на пiдготовку його до лiквiдацiї. Це, кажуть в АУБ, призведе до перекладання обов’язку повернення гарантованих депозитiв на Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, який не має достатнiх коштiв для проведення масових гарантованих виплат по всiх банках, де дiє тимчасова адмiнiстрацiя. Можливi проблеми з проведенням виплат Фондом пiдiрвуть довiру суспiльства до самого механiзму державного гарантування депозитiв.

В АУБ переконанi, що нерозповсюдження дiї мораторiю на повернення фiзичним особам вкладiв банками, де запроваджена тимчасова адмiнiстрацiя, носить суто популiстський характер i не вирiшить проблем вкладникiв цих банкiв.

Попри прийняття законопроекту у першому читаннi, Асоцiацiя українських банкiв наполягає на його вiдхиленнi.