BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

УКБС створює єдиний банкiвський консолiдований центр iнформацiї про емiтентiв цiнних паперiв

10.06.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" виступила з iнiцiативою органiзувати єдиний консолiдований центр iнформацiї про емiтентiв корпоративних цiнних паперiв.

УКБС бере на себе роль посередника для всiх iнвесторiв-банкiв, якi в нинiшнiх умовах залишились один на один з проблемними емiтентами i пропонує учасникам центру допомогу щодо надання та отримання iнформацiї стосовно того чи iншого емiтента (щодо затримки або вiдмови виконання зобов’язань за облiгацiями).

На думку генерального директора УКБС Галини Олiфер, необхiдно напрацювати пропозицiї щодо можливих шляхiв вирiшення проблем з борговими цiнними паперами, якi перебувають у власностi iнвестора, згрупуватись та спiльними зусиллями подавати судовi позови, щоб повною мiрою вiдстояти своє право на повернення ранiше вкладених грошових коштiв.

До рiшучих дiй Асоцiацiю пiдштовхнула ситуацiя на ринку, що характеризується масовим неповернення емiтентами корпоративних цiнних паперiв залучених грошових ресурсiв, а також несвоєчасним виконанням ними передбачених умов випуску та обiгу цiнних паперiв.

Бiльшiсть емiтентiв, що протягом попереднiх рокiв позицiонувались на ринку як стабiльнi та надiйнi, на сьогоднi не в повнiй мiрi задовольняють законнi вимоги iнвесторiв, порушуючи при цьому умови виплати вiдсоткiв та строки i порядок погашення ранiше випущених цiнних паперiв

УКБС занепокоєний тим, що на даний час бiльшiсть суб.єктiв фондового ринку, у яких наступає термiн погашення облiгацiй, взагалi припиняють виплати без жодних пояснень, уникаючи реструктуризацiї, навiть, якщо їх фiнансовий стан дозволяє частково виконувати свої зобов.язання. Причинами в багатьох випадках є не стiльки погiршенням фiнансового стану емiтентiв, скiльки симуляцiї навколо цього питання.

УКБС зазначає, що iнвестори для вiдстоювання своїх законних прав та iнтересiв, змушенi вирiшувати проблеми з такими емiтентами власними силами, так як вiдсутня можливiсть отримати повний реєстр iнвесторiв по кожному емiтенту, а сам емiтент у бiльшостi випадкiв такої iнформацiї не надає.

Створення єдиного банкiвського консолiдованого центру iнформацiї про емiтентiв цiнних паперiв допоможе оперативно та в повнiй мiрi вiдстоювати законнi права та iнтереси iнвесторiв-банкiрiв.