BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.08
$ 25.131300
27.835428
  всі валюти

Керiвництво АУБ зустрiлось з Мiнiстром транспорту та зв’язку України з питання переводу державних підприємств галузі на обслуговування в державні банки

04.06.2009

4 травня Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко та перший Вiце-президент Асоцiацiї Володимир Бондар зустрiлись з Мiнiстром транспорту та зв’язку України Йосипом Вiнським.

В ходi зустрiчi було обговорено ситуацiю, що склалась в банках у зв"язку з виданням Мiнiстром транспорту та зв’язку України доручення вiд 3 травня 2009 року, яким на виконання доручення Прем’єр-мiнiстра України N 53 вiд 2 березня 2009 року, керiвники державних пiдприємств галузi забов’язуються перевести у повному обсязi свої активи на обслуговування в державнi банки.

Пiд час зустрiчi керiвництвом АУБ було донесено до Мiнiстра транспорту та зв’язку України позицiю банкiвської спiльноти з цього питання. Зi свого боку пан Йосип Вiнський поiнформував керiвництво АУБ про те, як на це питання дивляться Уряд та Мiнiстерство транспорту. Вiдбулася вiдверта дискусiя.

Як наголосив пiд час обговорення Олександр Сугоняко, бюрократичне рiшення з одномоментного переводу до державних банкiв коштiв державних пiдприємств та всiх платежiв, що здiйснюються за рахунок держбюджету, призведе до розбалансування активiв та пасивiв банкiв, що в умовах пiдвищеного вiдтоку депозитiв та суттєвого погiршення стану обслуговування кредитiв позичальниками (у тому числi фiзичними особами) матиме наслiдком втрату лiквiдностi та платоспроможностi банкiв. А вкладники та юридичнi особи - клiєнти банкiв вiд цього втратять свої кошти.

За словами Президента АУБ, Асоцiацiя та банки з розумiнням ставляться до проблем, якi виникли у зв’язку з блокуванням державних коштiв та соцiальних виплат у банках, у яких введена тимчасова адмiнiстрацiя. Але запобiгати цьому потрiбно не шляхом полiтики термiнового вiдкликання коштiв держпiдприємств з банкiв, у яких вони обслуговуються, що пiдiрве лiквiднiсть банкiв та поставить цi, працюючi на сьогоднi банкiвськi установи, поза межею життєздатностi. Як було наголошено, в АУБ вважають, що вирiшення цього питання має полягати у налагодженнi постiйного дiалогу Уряду з НБУ з метою превентивного визначення банкiв з високим рiвнем загрози неплатоспроможностi, а також у прискореннi вирiшення питань рекапiталiзацiї банкiв, якi звернулися за державною пiдтримкою, i нiяким чином не створювати неконкурентних умов щодо банкiв з недержавною формою власностi.

З розумiнням поставившись до позицiї АУБ, Йосип Вiнський водночас наголосив на неможливостi змiни ранiше прийнятого рiшення. Але при цьому вiн запевнив, що його Мiнiстрство не буде здiйснювати одномоментного переводу до державних банкiв коштiв державних пiдприємств. За його словами, аби не спричинити дестабiлiзацiю у банкiвськiй системi, таке переведення здiйснюватиметься поступово, до кiнця 2009 року.