BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.06
$ 26.191201
29.842254
  всі валюти

АУБ проти введення кримiнальної вiдповiдальностi банкiвських працiвникiв за затримки з видачею вкладiв пiд час економiчної кризи

29.05.2009

Комiтетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi прийнято рiшення рекомендувати Верховнiй Радi прийняти за основу законопроект "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (щодо вiдповiдальностi за невидачу банкiвського вкладу)", реєстрацiйний N 4334. Цим законопроектом передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть за умисне порушення умов договору банкiвського вкладу (депозиту), що спричинило невидачу банкiвського вкладу на першу вимогу вкладника, вчинене службовою особою банку.

В Асоцiацiї українських банкiв наголошують, що рiшення згаданого Комiтету є необґрунтованим як з економiчної, так i з правової точки зору, оскiльки законопроект стосується питань банкiвської дiяльностi, а отже, вiдповiдно, його розгляд мав би вiдбуватись у профiльному Комiтетi з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Саме на цьому наполягала АУБ в листi до керiвництва парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Проте анi ця, анi iншi пропозицiї АУБ так i не було враховано.

В АУБ пояснюють, що право вкладника - фiзичної особи на отримання вкладу на першу вимогу визначене частиною 2 статтi 1060 Цивiльного кодексу України. Це право неухильно забезпечувалося банками в умовах стабiльної ситуацiї на банкiвському ринку. Винятком були лише випадки неплатоспроможностi окремих банкiв. Проте, в умовах прояву кризових явищ на фiнансовому ринку безумовне забезпечення повернення вкладiв на першу вимогу вкладника незалежно вiд строку розмiщення, передбаченого договором, призводить лише до поглиблення кризи та банкрутства банкiв. Адже кошти, що залученi банками, виданi ними у кредити на вiдповiднi строки iншим юридичним та фiзичним особам. При цьому умовами кредитних договорiв не передбачається право банку на дострокове повернення кредиту на першу його вимогу. Дана норма i не може бути виконана позичальником з суто об’єктивних пiдстав, пов’язаних з його виробничим процесом або реалiзацiєю бiзнес-проектiв, на якi отримувався кредит.

У листi до керiвництва парламентських Комiтетiв з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi Президент АУБ Олександр Сугоняко наголошував, що згаданий законопроект мiстить також суттєвi недолiки i з правової точки зору. Зокрема, норма даного законопроекту щодо встановлення кримiнальної вiдповiдальностi за цивiльно-правовi правопорушення, суперечить самiй концепцiї публiчного та приватного права. Крiм того, запропонована стаття 197-2 Кримiнального кодексу України не мiстить складу злочину. Ситуацiя, за якої банкiвський працiвник не видає залучених грошових коштiв, можлива лише у двох випадках: або пiд час дiї мораторiю (у такому випадку дiї банкiвського працiвника є законними), або, коли у зв’язку iз фiнансовим станом банку грошовi кошти фiзично вiдсутнi. У такому випадку вина службової особи, що має складати суб’єктивну сторону злочину, вiдсутня, а отже вiдсутнiй i склад злочину.

В АУБ наголошують, що продовжуючи логiку авторiв законопроекту, необхiдно встановити кримiнальну вiдповiдальнiсть i позичальникiв банку, якi мають прострочену заборгованiсть за кредитом, що є абсолютно нереальним в сучасних економiчних умовах.

На погляд АУБ, у перiод кризи є вкрай небезпечним дестабiлiзувати i так хитку ситуацiю у банкiвськiй системi, законодавчо пiдтримуючи можливiсть масового дострокового вiдтоку вкладiв, наслiдком чого буде банкрутство бiльшостi банкiв. Навпаки - досвiд подолання кризових явищ у банкiвськiй системi, пов’язаних з панiкою серед вкладникiв, свiдчить про необхiднiсть законодавчого врегулювання права НБУ на встановлення мораторiю на окремi види банкiвської дiяльностi, у тому числi i на дострокове повернення вкладiв (пропозицiї з цього питання були надiсланi АУБ до профiльного парламентського Комiтету 06.02.2009р.).

З огляду на вищезазначене, в АУБ вважають неприпустимим прийняття згаданого законопроекту. Оскiльки пропозицiї АУБ народними депутатами не було враховано, Асоцiацiя українських банкiв продовжить роботу щодо недопущення прийняття згаданого законопроекту як такого, що несе загрозу повної дестабiлiзацiї банкiвського сектору.