BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.06
$ 26.191201
29.842254
  всі валюти

Кредобанк святкує 19-ту рiчницю створення

14.05.2009

14 травня 1990 року ще у Державному банку колишнього СРСР було зареєстровано один iз перших комерцiйних банкiв в Українi - Захiдно-Український комерцiйний банк iз головним офiсом у Львовi.

Хоча пiсля здобуття Україною незалежностi банк був перереєстрований у Нацiональному банку України, а потiм ще й двiчi змiнював назву, саме ця дата вважається днем створення Кредобанку.

За 19 рокiв дiяльностi Кредобанк вирiс iз мiсцевого львiвського банку у банк iз загальнонацiональною мережею продажу, яка нараховує 172 установи у абсолютнiй бiльшостi регiонiв України. Клiєнтами банку за цей час стали понад 32 тисяч юридичних осiб i пiдприємцiв, а також 334 тисячi фiзичних осiб.

Чистi активи банку на 01 травня 2009 року досягли 6,6 мiльярдiв гривень та зросли з початку року на понад 330 мiльйонiв гривень. Особливо важливою для Кредобанку є довiра його клiєнтiв - у квiтнi кошти фiзичних осiб на його рахунках зросли на 40 мiльйонiв гривень або на 2% при тому, що по банкiвськiй системi в цiлому прирiст склав лише 0,6%.

Активна та усестороння пiдтримка стратегiчного iнвестора, яким уже п’ятий рiк є найбiльший польський банк PKO BP S.A., дозволила Кредобанку достойно протистояти кризовим явищам у нацiональнiй економiцi та фiнансовiй системi.

За останнi 7 "кризових" мiсяцiв, якi стали для багатьох банкiв непосильним випробовуванням, Кредобанк жодного разу не затримав платежiв своїх клiєнтiв та не вiдмовив вкладнику у виплатi депозитного вкладу пiсля завершення його термiну.

Особливо цiнною у складних економiчних умовах є капiтальна та ресурсна пiдтримка стратегiчного акцiонера, який нещодавно збiльшив статутний фонд Кредобанку втричi - до 1 мiльярда 551 мiльйонiв гривень. Крiм цього Кредобанк активно використовує кредитнi лiнiї материнського банку обсяги яких вимiрюються сотнями мiльйонiв доларiв для кредитування клiєнтiв, пiдтримки лiквiдностi та мiнiмiзацiї впливу нестабiльностi мiжбанкiвського ринку на розрахунковi операцiї клiєнтiв.

Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв: "Пiдтримка стратегiчного iнвестора та довiра клiєнтiв, багато з яких є партнерами Кредобанку вже на протязi багатьох рокiв, дозволяють нам впевненiстю дивитись у майбутнє.

Переконаний, що наступного року, коли ми святкуватимемо 20-рiчний ювiлей нашого банку, найбiльш складний перiод в економiцi та фiнансовому секторi вже буде позаду. I маю всi пiдстави вважати, що за усiма ознаками Кредобанк вийде з нього бiльш фiнансово та органiзацiйно мiцним, нiж ранiше. Бо складнi обставини випробовують не лише людей, але й органiзацiї. Складнi ринковi умови змусили нас вжити, можливо, непопулярних, але ефективних заходiв - оптимiзувати структуру та зайнятiсть, посилити режим економiї, вiдмовитись вiд непрiоритетних проектiв, акцентувати увагу на кiнцевому результатi, а не лише процесi ринкового росту.

Хотiв би висловити вдячнiсть нашим клiєнтам та партнерам за багаторiчну спiвпрацю. Хоча останнiм часом ринковi умови не завжди сприяють, Кредобанк усвiдомлює унiверсальнiсть народної мудростi, що друзi пiзнаються в бiдi, i докладатиме максимум зусиль для обмеження впливу несприятливих зовнiшнiх факторiв на наших клiєнтiв. Ми це робимо кожного дня i сподiваємось, що цi зусилля будуть належно оцiненi нашими клiєнтами".