BANK-UA.com
  Курс НБУ на 27.06
$ 26.166382
29.730243
  всі валюти

В АУБ вiдбулась прес-конференцiя на тему "Пiдсумки дiяльностi комерцiйних банкiв України за I-й квартал 2009 року"

29.04.2009

"Пiдсумки дiяльностi комерцiйних банкiв України за I-й квартал 2009 року", - така тема прес-конференцiї, яка вiдбулася 29 квiтня в Асоцiацiї українських банкiв. У прес-конференцiї взяли участь Президент АУБ Олександр Сугоняко та Перший Вiце-президент АУБ Володимир Бондар.

Як повiдомив пiд час прес-конференцiї Президент АУБ Олександр Сугоняко, за перший квартал 2009 року iндекс промислового виробництва становив - 68,1% (у 2008 роцi - 107,9%). Iндекс споживчих цiн становив 5,9%, (у 2008 роцi - 9,7%). Валовi валютнi резерви Нацiонального банку України на кiнець березня 2009 року склали 25,39 млрд. доларiв США (за квартал зменшення склало 6,15 млрд. доларiв США).

За даними НБУ в Українi, станом на 1 квiтня 2009 року лiцензiю на здiйснення банкiвських операцiй мали 185 банкiв. У стадiї лiквiдацiї перебуває 12 банкiв (9 - за рiшенням НБУ, 3 - за рiшенням судiв). Фiлiйна мережа банкiв України складається з 1 259 дiючих фiлiй та 21 458 вiддiлень.

Станом на 1 квiтня 2009 р. обсяг активiв банкiвської системи становив 870,7 млрд. грн., зменшення з початку року склало 55,4 млрд. грн. В основному воно вiдбулося за рахунок скорочення обсягiв кредитних операцiй, частка яких становить 81,2% усiх активiв.

За перший квартал 2009 року зобов’язання банкiв зменшилися на 53,2 млрд. грн i на 01.04.2009 року становили 753,6 млрд. грн. При цьому скорочення коштiв клiєнтiв банкiв склало 46,3 млрд. грн.

Власний капiтал банкiвської системи України зменшився на 2,2 млрд. грн. i за станом на 01.04.2009 року становив 117,1 млрд. грн. Слiд зазначити, що збiльшення обсягу статутного капiталу банкiв з початку року склало 5,8 млрд. грн. (на 7,0%).

За перший квартал 2009 року банки отримали збиток у розмiрi 7,02 млрд. грн. (у 2008 роцi прибуток в 2,1 млрд. грн.).

Облiкова ставка протягом кварталу залишалася без змiн та складала 12,0% рiчних. Кредитнi ставки банкiв у нацiональнiй валютi зросли з 21,6% до 26,7% рiчних. За цей же перiод обсяг кредитiв, наданих суб’єктам господарювання, зменшився на 1,4%, а фiзичним особам майже на 6,0%.

* * *

Пiд час прес-конференцiї Президент АУБ Олександр Сугоняко вiдзначив, що для аналiзу показникiв роботи банкiв Асоцiацiя українських банкiв використала баланси 162 банкiв. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показникiв за станом на 01.04.2009 року, якi представленi у 6 таблицях, у тому числi по iндикативнiй групi банкiв, до якої увiйшло 126 банкiв, зробленi розрахунки у динамiцi для з’ясування загальносистемних тенденцiй протягом 2009 року.

Загальний обсяг активiв 162 банкiв у першому кварталi 2009 року сягнув 826,98 млрд. грн., що становить 94,2% по банкiвськiй системi. По iндикативнiй групi банкiв активи за квартал зменшилися на 56,53 млрд. грн., або на 6,7%.

Структура активiв iндикативної групи протягом кварталу зазнала певних змiн: зросла питома вага кредитiв з 75,69% до 76,35% у загальному обсязi активiв; зменшилися залишки на коррахунках з 6,51% до 5,85%, депозитiв i кредитiв у iнших банках з 5,17% до 4,41% та вкладення у цiннi папери з 4,30% до 3,56%.

За станом на 01.04.2009 р. структура активiв мала такий вигляд (у дужках - значення на 01.01.2009 року): 76,35% (75,69%) - кредитний портфель та лiзинг; 5,85%(6,51%) - коррахунки в iнших банках; 3,56% (4,30%) - iнвестицiйний портфель (державнi цiннi папери та вкладення в акцiї iнших пiдприємств); 4,41% (5,17%) - депозити та кредити в iнших банках; 4,29% (3,92%) - матерiальнi та нематерiальнi активи; 1,85%(2,19%) - готiвка, чеки та банкiвськi метали; 0,19%(0,18%) - iнвестицiї капiталу; 3,48%(2,05%) - iншi активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування iндикативної групи станом на 01.04.2009 р. була такою: кредити юридичним особам - 57,09%(56,60%) - склали 361,0 млрд. грн.; кредити фiзичним особам - 37,31%(36,82%) - 235,9 млрд. грн.; кредити та депозити iншим банкам - 5,60%(6,57%) - 35,4 млрд. грн.

Структура зобов’язань з початку року також змiнилася. При цьому знизилася питома вага строкових коштiв з 39,10% до 35,97% та зросла частка залучених коштiв iнших банкiв з 39,09% до 41,09%.

Станом на 01.04.2009 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 14,78%(14,34%) - кошти клiєнтiв до запитання (розрахунковi та поточнi рахунки); 35.97%(39,10%) - строковi кошти клiєнтiв (депозити нефiнансових установ та фiзичних осiб); 41.09%(39,09%) - залученi строковi кошти банкiв; 1,20%(1,48%) - коррахунки iнших банкiв; 2,68%(2,10%) - субординована заборгованiсть; 1,05%(1,20%) - цiннi папери власного боргу; 3,24%(2,69%) - iншi.

Обсяг капiталу 162 банкiв на 01.04.2009 року становив 123 754,9 млн. грн., або 12 182,3 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капiталу становив 85 789,2 млн. грн., або 8 445,0 млн. ЄВРО.

По iндикативнiй групi банкiв обсяг капiталу (без субординованого боргу) станом на 1.04.2009 року становив 101 524,1 млн. грн. Скорочення капiталу цих банкiв за квартал склало 2,94% або 3 072млн.грн. Незважаючи на зростання статутного капiталу на 6,26% (4 635млн. грн.) значне зростання вiд’ємного поточного фiнансового результату призвело до падiння загального капiталу банкiв.

Фiнансовий результат за перший квартал 2009 року 162 банкiв становив -6 686,8 млн. грн. проти 1 940 млн. грн. в 2008 роцi.

У iндикативнiй групi банкiв збитки склали -6 499,0 млн. грн., тодi як у першому кварталi 2008 року банки мали 1 824,7 млн. грн. прибутку .

За станом на 01.04.2009 р. структура доходiв (в дужках - значення на 01.01.09 року): 81,03% (71,44%) - процентнi, 9,08% (15,18%) - комiсiйнi, 9,89% (13,36%) - iншi.

Структура процентних доходiв: 54,25(47,32%) - вiд кредитiв суб’єктам господарювання (юридичним особам); 28,32% (30,85% )- вiд кредитiв фiзичним особам; 2,61% (2,50%) - вiд цiнних паперiв; 10,35% (14,06%) - вiд операцiй з фiлiями; 4,35% (5,11%) - вiд розмiщення коштiв у iнших банках; 0,11% (0,02%) - вiд iнших операцiй.

Структура витрат: 41,72% (48,00%) - процентнi витрати, 1,31% (2,56%) - комiсiйнi витрати; 22,32% (29,42%) - iншi витрати (витрати на утримання персоналу, оренду примiщення, утримання охорони тощо), 34,27% (17,54%) - створення резервiв; 0,38% (2,48%) - податок на прибуток.

Структура процентних витрат: 26,92% (30,16%) - за коштами фiзичних осiб; 17,36% (22,11%) - за операцiями з фiлiями; 22,05% (20,92%) - за коштами iнших банкiв; 13,73% (13,66%) - за залученими коштами суб’єктiв господарювання (юридичних осiб); 1,09% (3,20%) - вiд цiнних паперiв; 11,05% (2,04%) - за коштами, залученими вiд НБУ; 1,81% (2,14%) - вiд коштiв небанкiвських фiнансових структур; 5,79% (5,70%) - за iншими операцiями.