BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.06
$ 26.191201
29.842254
  всі валюти

Рада АУБ визначила прiоритети своєї дiяльностi

29.04.2009

Поточну ситуацiю у банкiвськiй системi України та заходи щодо збереження її стабiльностi обговорено на черговому засiданнi Ради Асоцiацiї українських банкiв, яке вiдбулося у примiщеннi АУБ. Вiв засiдання Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi Станiслав Аржевiтiн.

Пiд час засiдання, розглянувши заяву про вступ до Асоцiацiї ВАТ "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк", Рада АУБ ухвалила рiшення про прийняття його до складу Асоцiацiї. Таким чином до складу АУБ наразi входить 131 банк, 5 регiональних банкiвських союзiв та 5 небанкiвських установ. Президент АУБ Олександр Сугоняко поiнформував присутнiх про проведення 21 квiтня у м. Донецьк за участi АУБ регiональної банкiвської конференцiї, пiд час якої прийнято рiшення про створення у складi АУБ Донецького банкiвського союзу.

Схвально оцiнивши iнформацiю про роботу виконавчої дирекцiї АУБ з питань законодавчого та нормативного регулювання банкiвської дiяльностi, Рада АУБ ухвалила зробити акцент на роботi з НБУ, зокрема щодо:

- удосконалення порядку проведення цiльових валютних аукцiонiв для погашення кредитiв;

- внесення змiн до Постанови N109 щодо визначення лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї

- встановлення мораторiю на перiод кризи на вимоги до банкiв щодо нарощення регулятивного капiталу, якщо такi вимоги не пов’язанi з порушенням нормативу адекватностi капiталу.

Також Рада АУБ ухвалила звернутися виконавчiй дирекцiї Асоцiацiї до НБУ з питань:

- забезпечення компенсацiї вартостi дiагностичного обстеження банкiв III та IV групи замовником цього обстеження;

- недопущення вимог до банкiв з боку окремих територiальних управлiнь НБУ щодо коригувань своїх бiзнес-планiв за результатами дiагностичних обстежень;

- запровадження цiльових аукцiонiв продажу банкам валюти за пiльговим курсом для виконання банками своїх зобов’язань за валютними депозитами.

Пiд час обговорення на Радi було наголошено на необхiдностi здiйснення крокiв щодо сприяння вiдновленню довiри суспiльства до банкiв. Зокрема, запропоновано звернутися до органiв державної влади щодо заборони на пропаганду неповернення позичальниками кредитiв банкам, а також з пропозицiями щодо шляхiв пiдвищення довiри до нацiональної валюти та банкiв з метою залучення наявних вiльних коштiв у банкiвську систему. Також запропоновано звернутися до банкiв - членiв АУБ з рекомендацiями щодо запровадження ними полiтики лояльного вiдношення до клiєнтiв, особливо до соцiально-незахищених верств населення.

Окрiм цього Радою АУБ визначено чiтку позицiю щодо прискорення процедури рекапiталiзацiї банкiв за рахунок державних коштiв, забезпечивши її проведення на умовах прозоростi та економiчної доцiльностi (недопущення направлення коштiв платникiв податкiв на покриття збиткiв нежиттєздатних банкiв). Рада вiдзначила вiдсутнiсть зрозумiлих i ясних принципiв, на основi яких влада збирається здiйснювати ре капiталiзацiю банкiв.

Обговорюючи питання примусового переведення Урядом коштiв державних пiдприємств, бюджетних установ та iнших соцiальних виплат до державних банкiв, бiльшiстю членiв Ради АУБ наголошено на неприйнятностi таких дiй. У зв’язку iз цим виконавчiй дирекцiї Асоцiацiї доручено продовжити роботу з Урядом та окремими мiнiстерствами щодо недопущення подiбного. Серед iншого вирiшено звернутися до Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України з приводу неприпустимостi затримки пiдписання угод з банками, якi пройшли конкурс по розширенню географiї обслуговування пенсiонерiв та громадян за виплатами соцiального захисту тощо.

Наголошено також на необхiдностi акцентацiї на роботi з НБУ щодо недопущення необґрунтованого посилення вимог до стану технiчної охорони банкiвських установ, включаючи обов’язкову наявнiсть камер вiдео спостереження, якi лобiюються перед НБУ Державною службою охорони при МВС України, а також вiдновити спiвпрацю з ДСО щодо недопущення чергового необґрунтованого пiдвищення вартостi охоронних послуг.

Члени Ради засудили прояви недобросовiсної конкуренцiї на ринку банкiвських послуг та запропонували виконавчiй дирекцiї звернутися з цього питання до банкiв - членiв АУБ.

Заслухавши доповiдь Ревiзiйної комiсiї АУБ про результати фiнансово-господарської дiяльностi Асоцiацiї за 2008 рiк, Рада АУБ схвально оцiнила її дiяльнiсть. Також Рада АУБ затвердила звiт виконавчої дирекцiї АУБ про виконання бюджету за 2008 рiк та затвердила бюджет АУБ на 2009 рiк.

Засiдання Ради пройшло конструктивно та злагоджено.