BANK-UA.com
  Курс НБУ на 26.06
$ 26.191023
29.826337
  всі валюти

Пiдсумки дiяльностi Полiкомбанку в 2008 роцi

27.04.2009

21 квiтня 2009 року вiдбулися щорiчнi загальнi збори акцiонерiв Полiкомбанку, на яких пiдведенi пiдсумки роботи банку в 2008 роцi та визначенi напрямки подальшого розвитку. В роботi зборiв взяв участь начальник Управлiння Нацiонального банку України в Чернiгiвськiй областi Леонiд Волошок.

Голова Спостережної ради Володимир Кожедуб у своєму виступi на зборах дав позитивну оцiнку дiяльностi банку в 2008 роцi та вiдзначив, що в умовах розгортання економiчної та фiнансової кризи завдяки правильно обранiй стратегiї та високому професiйному рiвню менеджменту Полiкомбанк зберiг позитивну динамiку розвитку та забезпечив стабiльну роботу, черговий раз пiдтвердивши свiй iмiдж надiйного банку.

За минулий рiк активи банку зросли на 10%, капiтал - на 7%, чистий прибуток збiльшився на 79%. Було проведено додаткову емiсiю акцiй та збiльшено статутний капiтал на 10 млн. грн.; банк вступив до всесвiтньої системи SWIFT, що дозволило забезпечити якiсть, оперативнiсть та безпечнiсть проведення платежiв в iноземних валютах на найвищому рiвнi.

В 2008 роцi Полiкомбанк продовжив активно розвивати такий напрямок дiяльностi,як торговий еквайринг - на кiнець року термiналами Полiкомбанку для розрахункiв картками НСМЕП було обладнано касовi вузли 30 торгових точок Чернiгова.

В рамках реалiзацiї стратегiї клiєнтоорiєнтованого банку було впроваджено програму лояльностi для постiйних вкладникiв.

Серед основних завдань на 2009 рiк - пiдвищення капiталiзацiї, удосконалення принципiв корпоративного управлiння, покращення якостi обслуговування клiєнтiв, сприяння подальшому розвитку безготiвкових розрахункiв картками НСМЕП в Чернiгiвському регiонi.

Головним же прiоритетом банку в умовах економiчної кризи є пiдтримка мiсцевих виробникiв, адже працюючi пiдприємства - це робочi мiсця та зарплата жителiв Чернiгiвської областi.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв прибуток за 2008 рiк направлено до резервного фонду банку.

Зборами прийнято рiшення здiйснити змiну типу акцiонерного товариства банку на публiчне акцiонерне товариство та провести всi необхiднi заходи пiсля набрання чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" для приведення у вiдповiднiсть з ним дiяльностi банку.