BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.06
$ 26.421945
29.764321
  всі валюти

Вiдбулися черговi Загальнi збори акцiонерiв Кредобанку

27.04.2009

24 квiтня 2009 року у м.Львовi вiдбулися черговi Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Кредобанк".

На зборах були затвердженi звiт Правлiння про дiяльнiсть Банку у 2008 роцi, баланс i звiт про прибутки та збитки за пiдсумками роботи в 2008 р. за мiжнародними та українськими стандартами, пiдтвердженi мiжнародною аудиторською фiрмою "Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)" та українською аудиторською фiрмою "III тисячолiття-Аудит".

Акцiонери Кредобанку затвердили результати розмiщення акцiй додаткової емiсiї на суму в 1 мiльярд 24 мiльйони 100 тисяч гривень та звiту про його результати, а також внесли вiдповiднi змiни та доповнення до статуту банку.В результатi додаткової емiсiї акцiй статутний фонд Кредобанку зрiс майже втричi - до 1 551 млн.гривень.

Загальними зборами було затвердженi ряд змiн у персональному складi Спостережної Ради та Ревiзiйної комiсiї банку.

Оскiльки внаслiдок створення позапланових резервiв у 2008 роцi ВАТ "Кредобанк" отримав вiд’ємний фiнансовий результат, акцiонерами було затверджено порядок покриття збиткiв - за рахунок прибуткiв майбутнiх рокiв.

Також на Загальних зборах було затверджено нову редакцiю "Положення про Спостережну раду ВАТ "Кредобанк".