BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

У складi АУБ вирiшено створити Донецький банкiвський союз

23.04.2009

Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко 21 - 22 квiтня з робочим вiзитом вiдвiдав м. Донецьк, де взяв участь у регiональнiй банкiвськiй конференцiї, пiд час якої було прийнято рiшення про створення у складi АУБ Донецького банкiвського союзу.

На запрошення АУБ у конференцiї також взяли участь представники регiональних банкiвських союзiв з iнших областей України: Президент Днiпропетровського банкiвського союзу Сергiй Згоник, Вiце-президент Харкiвського банкiвського союзу Юрiй Шрамко та виконавчий директор Кримського банкiвського союзу Iгор Силка.

Також у конференцiї взяли участь народнi депутати України вiд Донецького регiону Павло Климець та Олександр Клименко. З боку Нацбанку у конференцiї взяла участь заступник начальника Управлiння НБУ у Донецькiй областi Валентина Дубинiна.

Iнiцiатором заходу виступив банк "Український фiнансовий свiт". Його пропозицiю щодо скликання конференцiї та створення у складi АУБ регiонального банкiвського союзу пiдтримали вiсiм донецьких банкiв: АБ "УкрБiзнесБанк", ВАТ "ПроФiн Банк", ТОВ "Унiкомбанк", ВАТ КБ "Промекономбанк", ЗАТ "Донгорбанк", ТОВ "Банк Фамiльний", ВАТ "АКБ" "Капiтал", ВАТ "Європромбанк".

Головною темою конференцiї стало обговорення ситуацiї у банкiвськiй сферi країни та регiону, можливих шляхiв виходу з кризи, опрацьовування спiльних заходiв з вiдродження довiри населення до банкiв.

На переконання учасникiв конференцiї, у нинiшнiй ситуацiї, задля вiдродження довiри населення i протистояння кризi, банкам потрiбна корпоративна спiвпраця на регiональному рiвнi. "Саме тому банк "Український фiнансовий свiт" виступив з iнiцiативою створення Донецького банкiвського союзу, - вiдзначив заступник голови Наглядової Ради банку "Український фiнансовий свiт" Сергiй Навоєв. - Ми розумiємо, що в даний момент ситуацiю в банкiвському секторi ускладнює "криза довiри" населення до банкiвської системи. I ми вважаємо, що першi кроки на шляху до вiдродження довiри населення до банкiв повиннi починатися з регiонiв. Лише консолiдуючи спiльнi зусилля, ми зможемо виправити ситуацiю, що склалася".

Зi свого боку iдею консолiдацiї регiональних банкiв та створення Донецького банкiвського союзу пiдтримав Президент АУБ Олександр Сугоняко. За його словами, створення такого союзу стане ефективним iнструментом для вiдродження довiри населення до банкiвської системи, допоможе краще вирiшувати як загальнонацiональнi проблеми галузi, так i регiональнi, зокрема й суто технiчнi питання. "Є системнi проблеми, спiльнi, але iснують ще i мiсцевi проблеми. Оскiльки ситуацiя в даному регiонi серед цих банкiв краща, нiж в середньому по країнi, i з довiрою у тому числi, то очевидно, що об’єднання у цьому напрямi потрiбне, потрiбна координацiя з обласним управлiнням НБУ, щоб нарощувати досягнення, разом взаємодiяти тощо", - наголосив Олександр Сугоняко.

У свою чергу заступник начальника Управлiння НБУ у Донецькiй областi Валентина Дубинiна пiдкреслила, що для координацiї спiльних дiй важливо мати на мiсцi такий "об"єднаний орган у виглядi банкiвського союзу". "Маючи такий орган тут, я, як спiвробiтник Нацбанку, вважаю, що це корисно, що банки вирiшили його створити. Адже часто необхiдно просто порадитись... Нацбанку це буде пiдспiр"ям, i ми будемо з задоволенням спiвпрацювати", - наголосила вона.

За результатами обговорення присутнi на конференцiї керiвники комерцiйних банкiв Донецького регiону пiдписали спiльний Меморандум про створення у складi АУБ Донецького банкiвського союзу.

Президентом союзу вирiшено обрати народного депутата України, спiввласника ТОВ КБ "Український фiнансовий свiт" та президента корпорацiї "Олiмп" Павла Климця. Пiд час конференцiї вiн висловив переконання, що новостворений Донецький банкiвський союз об"єднає усi фiнансово-банкiвськi установи Донецької областi, незалежно, чи то самостiйнi, чи то фiлiальнi вiддiлення.

Павло Климець наголосив, що Донецький банкiвський союз працюватиме над вiдновленням довiри до банкiвської системи, що, у кiнцевому результатi, допоможе перемогти економiчну кризу в Українi. "Основнi кошти у нас у населення, i жоден мiжнародний фонд не дасть нам бiльше i краще, анiж власне населення", - пiдкреслив вiн.

Присутнiй на конференцiї народний депутат України, Голова пiдкомiтету з питань небанкiвських фiнансових iнститутiв Комiтету ВРУ з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi Олександр Клименко також пiдтримав створення Донецького банкiвського союзу i пообiцяв всебiчну пiдтримку з боку профiльного парламентського Комiтету. Виступаючи перед присутнiми, вiн наголосив, що подолати негативнi тенденцiї в економiцi можливо лише, якщо держава забезпечить стабiльну роботу банкiвської системи, яка може вiдродити кредитування реального сектору економiки.

Народний депутат вiдзначив позитивну динамiку виробництва в регiонi та позитивнi тенденцiї в економiцi країни. Водночас, за його словами, джерелом проблем у банкiвському секторi країнi часто виступають "високопоставленi чиновники, якi роблять неправдивi заяви i вводять в оману населення". Вiн також розкритикував непродуману полiтику стосункiв влади з МВФ, а також наголосив, що "коли у нас буде прозора полiтика НБУ, Президента i Уряду, то у нас буде i приток iнвестицiй".

Регiональнi банки пiдтримали iнiцiативу ТОВ КБ "Український фiнансовий свiт" направити листа до Голови НБУ Володимира Стельмаха про створення у складi Нацбанку пiдроздiлу з контролю за рекламною iнформацiєю комерцiйних банкiв.

Народний депутат Павло Климець заявив, що має намiр подати пропозицiї щодо змiн до Закону "Про Нацбанк України" i Закону "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" в частинi посилення контролю за рекламою банкiв.

По завершенню регiональної банкiвської конференцiї її учасники дали прес-конференцiю для мiсцевих та всеукраїнських ЗМI.