BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

АБ "Таврика" збiльшив статутний фонд на 20 млн. гривень до 160 млн.

22.04.2009

АБ "Таврика", у вiдповiдностi з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.02.2009р. про збiльшення статутного капiталу, в квiтнi 2009р. провiв закрите розмiщення iменних акцiй на суму 20 млн. грн. Всi акцiї в ходi їх розмiщення були оплаченi по номiнальнiй вартостi. 21 квiтня в м. Києвi вiдбулися загальнi збори акцiонерiв АБ "Таврика", на яких було прийнято рiшення про внесення змiн до статуту, а саме - збiльшення статутного капiталу до 160 млн.грн. Також на зборах були затвердженi результати фiнансової дiяльностi Банку за 2008 рiк.

Впродовж бездоганної роботи на фiнансовому ринку України АБ "Таврика" залишається унiверсальним банком, який активно працює з диверсифiкованою клiєнтською базою в рiзних секторах економiки. Керiвництво Банку дякує своїм клiєнтам за плiдну спiвпрацю, та запрошує нових партнерiв до спiвробiтництва.

Довiдка: АБ "Таврика" створений в 1991 р. й на сьогоднi входить до четвертої групи НБУ. Станом на 01.04.2009 р. чистi активи Банку склали 1 906,51 млн. грн., кредитно-iнвестицiйний портфель - 1 722,29 млн. грн., чистий прибуток - 0,59 млн. грн. Банк налiчує 40 структурних пiдроздiлiв, якi розташованi по всiх областях України.