BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.06
$ 26.421945
29.764321
  всі валюти

АУБ звернулась до НБУ щодо недоречностi внесення змiн до порядку розрахунку лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї

21.04.2009

Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко звернувся до Голови Нацiонального банку України Володимира Стельмаха з обґрунтуванням недоречностi внесення змiн до порядку розрахунку лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї.

Як наголошується у листi Президента АУБ до Голови НБУ, вiдповiдно до Методичних рекомендацiй встановлення НБУ лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї (Постанова НБУ N109) iз розрахунку лiмiтiв виключенi сформованi банками резерви за активними операцiями та позабалансовi зобов’язання/вимоги в iноземнiй валютi.

Проведений банками аналiз показав, що такий розрахунок вiдкритої валютної позицiї є некоректним. З одного боку, вiн штучно збiльшує довгу валютну позицiю банку, з iншого боку - виключення резервiв iз розрахунку лiмiтiв веде до свiдомого нехтування кредитним ризиком та фактичного приховування потенцiйної вiдкритої короткої валютної позицiї. Адже наявнiсть сформованих резервiв свiдчить про високу вiрогiднiсть непогашення частини активу, i, як наслiдок, недостатнiсть коштiв у банку для закриття вiдповiдного зобов’язання в iноземнiй валютi.

За словами Олександра Сугоняка, неврахування до розрахунку лiмiтiв позабалансових рахункiв унеможливлює проведення банками валютних операцiй типу СВОП i тим самим робить неможливим пiдтримання лiквiдностi за видами валют.

У листi до Голови НБУ Олександр Сугоняко зазначив, що можна припустити, що, приймаючи Постанову N 109, НБУ ставив за мету створити додаткову пропозицiю iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку з метою стабiлiзацiї та укрiплення курсу нацiональної валюти. Проте дiєвiсть такого механiзму викликає сумнiв, адже банкiвська система охоплена кризою лiквiдностi, ресурснi позицiї банкiв у iноземнiй валютi обмеженi, вони просто не мають достатнiх вiльних залишкiв у iноземнiй валютi, за рахунок яких може бути врегульована вiдкрита довга позицiя шляхом продажу валюти на МВРУ.

Враховуючи викладене, в АУБ вважають, що Постанову НБУ N 109 можна охарактеризувати не тiльки як таку, що не досягає мети, задля якої вона приймалася, але й вiдзначити її негативний вплив на управлiння лiквiднiстю, кредитним та валютним ризиками у банку.

З метою врегулювання поставлених питань та недопущення дестабiлiзацiї i так вкрай напруженої дiяльностi банкiв, Президент АУБ звернувся до Голови НБУ з проханням врахувати поданi зауваження та внести змiни до Методичних рекомендацiй встановлення НБУ лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї щодо:

•  врахування до розрахунку лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї сформованих резервiв за активними операцiями банкiв та позабалансових зобов’язань/вимог у iноземнiй валютi;

•  уточнення дати визначення регулятивного капiталу, який приймається до розрахунку лiмiтiв.

Враховуючи значний вплив зазначених нормативних актiв на дiяльнiсть банкiв, та з метою всебiчного обговорення питання, АУБ також звернулась до НБУ з пропозицiєю провести робочу нараду за участю представникiв НБУ, АУБ та комерцiйних банкiв.