BANK-UA.com
  Курс НБУ на 20.06
$ 26.334256
29.512801
  всі валюти

Вiдбулися черговi Збори акцiонерiв ВАТ "Банк "Демарк"

10.04.2009

3 квiтня 2009 року вiдбулися черговi Збори акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Банк "Демарк".

На порядку денному були розглянутi та затвердженi акцiонерами:

•  звiт Правлiння банку про пiдсумки роботи за 2008 рiк та напрямки роботи на 2009 р;

•  звiт Спостережної Ради Банку про роботу у 2008 р;

•  звiт Ревiзiйної комiсiї за 2008 р.;

•  висновок незалежної Аудиторської фiрми ТОВ "Актив - аудит" щодо результатiв дiяльностi банку у 2008 р.;

•  порядок розподiлу прибутку Банку.

Так, було ухвалено рiшення не проводити виплату дивiдендiв, а прибуток банку за 2008 р. , який склав 9 152 179 грн розподiлити в наступному порядку:

•  резервний фонд - 4 576 089,5 грн.;

•  прибуток, який залишається в розпорядженнi банку та направляється на розвиток - 4 576 089,5 грн.

Довiдка: Банк "Демарк" заснований у липнi 1992 року. Кiлькiсть вiддiлень - 74.

На 01.04.2009 р. чистi активи банку "Демарк" склали 1 121,3 млн. грн.; кредитний iнвестицiйний портфель - 1 145,8 млн. грн.; кошти на рахунках фiзичних осiб - 446, 7 млн. грн.; регулятивний капiтал банку - 183,2 млн. грн.

За пiдсумками 3 мiсяцiв 2009 року Банк одержав прибуток у розмiрi 439,9 тис. грн.