BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.06
$ 26.421945
29.764321
  всі валюти

УКБС виступає за зниження для банкiв розмiру плати за оренду державного нерухомого майна

10.04.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" виступає з iнiцiативою щодо зменшення для банкiвських установ розмiру орендної ставки за використання нерухомого державного майна та внесення вiдповiдних змiн до нормативних актiв Кабiнету Мiнiстрiв України.

На переконання Асоцiацiї це сприятиме виходу банкiвського сектору iз кризи i вiдповiдно зниженню вартостi та пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв банкiвських установ. Iнiцiатива УКБС спiвзвучна з рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.2009 р., яким схвалено зниження до 50% розмiру орендної плати за використання нерухомого державного i комунального майна для малого i середнього бiзнесу.

На даний час для фiнансових установ, що розмiщенi в орендованих державних примiщеннях, дiють встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України збiльшенi оренднi ставки, що сягають 30% вiд вартостi орендованого майна за кожен рiк оренди. Як зазначають експерти УКБС, економiчне обґрунтування такого пiдвищення орендних ставок не здiйснювалось, а орендна ставка з 2001 року збiльшилася в 10 разiв - з 3% до 30%. По сутi, банки за цей перiод, вносячи вiдповiдну орендну плату, сплатили повну вартiсть орендованого майна.

В сучасних економiчних умовах такi невиправдано великi витрати, що пов’язанi з орендою державного майна, призводять до вимушеного зменшення розмiру орендованих банками площ i як наслiдок, до погiршення умов обслуговування клiєнтiв та роботи банкiв в цiлому, зазначають в УКБС.

Суттєвим аргументом на користь зниження для банкiв розмiру плати за оренду державного нерухомого майна УКБС вважає ситуацiю на ринку оренди нерухомостi в Українi, що характеризується значним падiнням цiн на нерухомiсть i вiдповiдно падiнням орендних ставок за оренду комерцiйної нерухомостi.

Збереження дiючих для банкiв ставок оренди держаного нерухомого майна , на переконання Асоцiацiї, посилює кризовi явища у банкiвськiй системi, негативно позначається на її здатностi мобiлiзувати та залучити iнвестицiйнi ресурси в реальний сектор економiки. З огляду на iснуючу тенденцiю до зниження вартостi оренди комерцiйної нерухомостi, в УКБС вважають цiлком обґрунтованим та вмотивованим зниження вартостi оренди нерухомого державного майна.