BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.06
$ 26.375876
29.823203
  всі валюти

УКБС пропонує Нацбанку вдосконалити умови участi в цiльових валютних аукцiонах

08.04.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" звернулася до Нацiонального банку України з пропозицiєю включити до перелiку учасникiв цiльових валютних аукцiонiв по продажу валюти за пiльговим курсом клiєнтiв з погашення кредитiв, наданих за кредитними лiнiями непоновлювального типу до 15.10.2008 р..

Чиннi правила участi в цiльових валютних аукцiонах передбачають задоволення заявок щодо купiвлi iноземної валюти за пiльговим курсом клiєнтiв - фiзичних осiб для погашення поточних платежiв, простроченої заборгованостi, платежiв з дострокового погашення заборгованостi за кредитними угодами.

На думку експертiв УКБС, вiдсутня суттєва рiзниця мiж кредитною лiнiєю непоновлювального типу, за якою повнiстю виконанi зобов’язання банку щодо надання коштiв до 15 жовтня минулого року, та споживчим кредитом. Тому цiлком природнiм є допуск до участi в цiльовому валютному аукцiонi НБУ клiєнтiв для погашення такої заборгованостi.

Натомiсть вiдсутнiсть такої можливостi ставить в нерiвнi умови таких позичальникiв - фiзичних осiб та викликає їх справедливi нарiкання на банки.

В Асоцiацiї переконанi, що допуск до участi в цiльових валютних аукцiонах зазначену категорiю клiєнтiв банкiв дасть змогу розширити рамки пiльгового погашення фiзичними особами iснуючої кредитної заборгованостi, позитивно вплине на фiнансовий стан суб’єктiв малого бiзнесу, щодо яких дiють кредитнi лiнiї непоновлюваного типу, наданi до 15 жовтня минулого року, урiвняє в правах фiзичних осiб - користувачiв ринку кредитних послуг.