BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

50 тисяч нових клiєнтiв Кредобанку за рiк

23.03.2009

За перiод з березня 2008 року новими клiєнтами Кредобанку стали 3 100 юридичних осiб та пiдприємцiв, а також понад 47 тисяч приватних клiєнтiв. При цьому загальна кiлькiсть клiєнтiв Кредобанку на початок березня цього року досягла 365 тисяч юридичних i фiзичних осiб

За словами голови правлiння Кредобанку Iвана Феськiва, зростання кiлькостi клiєнтiв зараз спостерiгається у багатьох банках з iноземним капiталом, якi завдяки пiдтримцi своїх акцiонерiв спроможнi забезпечити своєчасне виконання своїх обов’язкiв перед клiєнтами. Крiм того, вiн зазначив, що людянiсть у вiдносинах з клiєнтами та професiйнiсть у виконаннi своєї роботи - це прямий шлях до успiху будь-якої установи и саме такою дорогою йде Кредобанк.

Користуючись пiдтримкою найбiльшого польського банку PKO BP S.A., який є стратегiчним акцiонером Кредобанку, банк не має жодного прецеденту щодо затримки клiєнтських платежiв, своєчасно виплачує вiдсотки по депозитах i самi депозити у разi закiнчення їх строку. Навiть у днi, коли лiквiднiсть банкiвської системи була дуже обмежена, банк не переносив цi проблеми на клiєнтiв i проводив всi платежi у належнi термiни, визначенi Нацiональним банком України.

Також помiтний внесок у зростання клiєнтської бази зробили новi вiдкритi банком фiлiї та вiддiлення. Протягом останнiх двох рокiв Кредобанк вийшов на сiм нових регiональних ринкiв, вiдкривши фiлiї у мiстах Запорiжжя, Вiнниця, Чернiвцi, Житомир, Чернiгiв, Суми та Кiровоград.

Однак, в першу чергу, Кредобанк зосереджує свою увагу на "домашньому" ринку - Львiвськiй областi. Саме на Львiвщинi, де Кредобанк є лiдером серед банкiвських установ, i зосереджена "левова" частка його клiєнтiв - понад третина клiєнтiв-юридичних осiб i 49% приватних клiєнтiв.

За словами керiвника департаменту стратегiї Кредобанку Романа Лепака в умовах нестабiльностi на фiнансовому ринку наявнiсть такого "домашнього" регiону, де банк має багаторiчну iсторiю взаємин i стабiльну клiєнтську базу є дуже суттєвою конкурентною перевагою. Не всi українськi банки можуть похвалитися такими фундаментальними позицiями у певному регiонi.