BANK-UA.com
  Курс НБУ на 27.08
$ 25.062890
27.732088
  всі валюти

АУБ пропонує прийняти Програму державної пiдтримки соцiально-незахищених верств населення

17.03.2009

Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко направив Головi Комiтету Верховної Ради України з питань податкової та митної полiтики Сергiю Терьохiну пропозицiї АУБ щодо розробки Програми державної пiдтримки соцiально-незахищених верств населення, що в умовах кризи втратили свою платоспроможнiсть.

Такi пропозицiї АУБ надiслано у вiдповiдь на листа Комiтету з питань податкової та митної полiтики щодо розгляду пропозицiй з доопрацювання до другого читання проекту Закону України "Про захист майнових прав громадян у перiод виходу економiки України зi стану фiнансової кризи".

Як зазначено у листi Президента АУБ на iм"я Голови Комiтету з питань податкової та митної полiтики: "Асоцiацiї українських банкiв є зрозумiлим бажання народних депутатiв України запровадити дiєвi заходи iз захисту прав громадян - iпотекодавцiв на їх житло, кредити за яке вони у силу кризових явищ не мають змоги сплачувати. Разом з тим, ми твердо переконанi, що намагання вирiшити цю проблему тiльки шляхом запровадження мораторiю на стягнення заставного майна, тобто за рахунок банкiв, точнiше їх вкладникiв, лише поглибить кризу у банкiвськiй та фiнансовiй сферi. Розв’язання проблеми та пiдтримка соцiально-незахищених категорiй позичальникiв неможливi без участi держави".

Президент АУБ вiдзначає, що Асоцiацiєю проведено останнiм часом низку зустрiчей з представниками громадських об’єднань, що представляють iнтереси позичальникiв. Проведенi дискусiї показали, що для комплексного вирiшення питання захисту позичальникiв - фiзичних осiб, що в умовах кризи втратили свою платоспроможнiсть, необхiдна розробка Програми державної пiдтримки соцiально-незахищених верств населення.

За словами Олександра Сугоняка, така Програма має включати:

- визначення критерiїв неплатоспроможностi домашнiх господарств;

- визначення домогосподарств, на якi розповсюджується державна пiдтримка;

- визначення кредитiв, на якi розповсюджується державна пiдтримка, та рiчної суми платежiв за ними;

- визначення видiв державної пiдтримки (викуп державою проблемної кредитної заборгованостi; надання матерiальної допомоги для погашення заборгованостi; надання компенсацiї на сплату вiдсоткiв за реструктуризованими кредитами, тощо);

Для реалiзацiї такої Програми АУБ запропоновано розробити та прийняти Закон України "Про вiдновлення платоспроможностi домогосподарств" та передбачити кошти, необхiднi для забезпечення у 2009 роцi державної пiдтримки неплатоспроможних позичальникiв-фiзичних осiб, у змiнах до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рiк".

Проект Концепцiї такого Закону розроблено Асоцiацiєю українських банкiв i подано на розгляд парламентського Комiтету з питань податкової та митної полiтики.

Враховуючи необхiднiсть розробки та прийняття згаданого Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi домогосподарств", Президент АУБ Олександр Сугоняко в листi до Голови Комiтету з питань податкової та митної полiтики Сергiя Терьохiна наголосив на недоцiльностi прийняття у другому читаннi та у цiлому проекту Закону України "Про захист майнових прав громадян у перiод виходу економiки України зi стану фiнансової кризи".