BANK-UA.com
  Курс НБУ на 16.07
$ 25.740920
29.007443
  всі валюти

Представники АУБ та громадських органiзацiй вкладникiв i позичальникiв банкiв шукали спiльнi шляхи вирiшення проблем

27.02.2009

В Асоцiацiї українських банкiв вiдбулася зустрiч керiвництва АУБ з представниками громадських органiзацiй, якi представляють iнтереси позичальникiв i вкладникiв банкiв. Зустрiч проведена за результатами наради керiвництва НБУ i комерцiйних банкiв, у якiй брали участь i представники цих органiзацiй. З боку АУБ у зустрiчi взяли участь Президент Асоцiацiї Олександр Сугоняко, перший Вiце-президент Володимир Бондар, радник Президента АУБ Олексiй Кущ. З боку громадських органiзацiй - голова ГО "За справедливiсть" Олександр Машир, координатор Антикризової лiги пiдприємцiв України Володимир Попов, голова правлiння ГО "Захист" Артем Клипа, президент ГО "Вiдродження" Тетяна Кузьмiна, голова правлiння ВГО "Господарi землi" Олена Добровольська, координатори Громадського руху "Ми - Україна" Святослав Шевцов та Вiталiй Дюкарєв.

Пiд час зустрiчi обговорено ситуацiю в банкiвськiй системi та економiцi країни, проблемнi питання неповернення кредитiв, заслухано проблеми i пропозицiї вкладникiв i позичальникiв. Вiдбулася жвава дискусiя та обмiн думками.

Як наголосив пiд час обговорення Президент АУБ Олександр Сугоняко: "У нас є три взаємопов"язанi мiж собою суб"єкти: вкладник - банкiр - позичальник. Всi вони опинилися заручниками нинiшньої кризи. Усi цi три суб"єкти потерпають вiд кризи, кожен на своєму рiвнi несе збитки. Мусимо думати, як захистити всi три сторони. Водночас влада, замiсть того щоб нести вiдповiдальнiсть за ситуацiю в економiцi i країнi в цiлому, зiштовхує нас лобами, перекладаючи свою вину на iнших".

Пояснюючи свою позицiю, Президент АУБ пiдкреслив: "Не банки створили проблеми в економiцi України. Навпаки, наша економiка створила проблеми в банкiвськiй системi. Через невмiлу експортно-iмпортну полiтику влади. Через курс. Через полiтику стимулювання споживання в борг. Через падiння промислового виробництва тощо. Все це у комплексi спричинило економiчну кризу, через яку чимало людей зараз неспроможнi повертати кредити. I це проблема не тiльки їхня чи банкiв. Це проблема держави. I вирiшуватись вона має на державному рiвнi, а не банками самотужки. Якщо держава не почне вирiшувати цю проблему, якщо кредити не будуть повертатись, банки не зможуть розрахуватись з вкладниками, клiєнтами, закордонними кредиторами. Якщо це станеться, настане колапс вiтчизняної економiки. Цього допустити ми не вправi".

За словами Олександра Сугоняка, вихiд з кризи треба шукати на всiх рiвнях: як на рiвнi банкiв та банкiвської системи, так i, головне, на рiвнi макроекономiчному i полiтичному. "Адекватною вiдповiддю можуть бути лише системнi, а не локальнi рiшення. Необхiдна концентрацiя вiдповiдальностi влади за вихiд економiки країни з кризи", - вiдзначив Президент АУБ.

Що стосується проблеми неповернення кредитiв, то Президент АУБ пiдкреслив, що Уряд може надати пiдтримку позичальникам банкiв, що отримали валютнi кредити i зовсiм не спроможнi тепер у повнiй мiрi їх обслуговувати (тi, що втратили роботу, у кого можуть забрати останнє житло i т.п.). Зокрема, Уряд може вiдiбрати таких окремих позичальникiв, що взяли валютнi кредити пiд власнi квартири, прорахувати їх рiчну заборгованiсть i викупити їх у банкiв. Це будуть вiдносно невеликi кошти, але це буде реальна допомога i позичальникам, i банкам. Так само з транспортниками чи iншими.

Як наголосив Президент АУБ: "Це був би реальний крок з боку Уряду i щодо пiклування про пересiчних громадян, i щодо сприяння вiдновленню довiри та стабiльностi у нацiональнiй банкiвськiй системi. Поки що цього немає. Реально Урядом цi питання залишенi напризволяще i банки змушенi самотужки вирiшувати проблеми, в яких опинились i вони, i громадяни, i цiлi галузi через недолугу полiтику влади".

За результатами обговорення учасниками зустрiчi досягнуто домовленостi:

•  про створення спiльної робочої групи, до якої увiйшли представники громадських органiзацiй, АУБ, комерцiйних банкiв, i яка займатиметься питаннями проблемних кредитiв, по яких держава i уряд могли б взяти на себе частину вiдповiдальностi i допомогти людям зi скрутним матерiальним положенням частково розрахуватись з боргами через бюджет;

•  про продовження консультацiй у цьому ж складi щодо необхiдностi персоналiзацiї i консолiдацiї вiдповiдальностi влади за вихiд країни з економiчної кризи.