BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

УКБС: Права позичальникiв в Українi захищенi краще, що провокує їх безвiдповiдальнiсть

27.02.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" зазначає, що права позичальникiв банкiв в Українi захищенi краще, нiж права кредиторiв, а це провокує безвiдповiдальнiсть у виконаннi їх зобов’язань перед банками.

Про це мiж iншим свiдчить оприлюднена позицiя Мiнiстерства юстицiї України щодо дiяльностi колекторських компанiй в Українi, яка фактично створює перешкоди на шляху повернення кредитiв, виданих пiд заставу нерухомостi, в банкiвську систему. Оскiльки вирiшення iснуючих спорiв мiж кредитною органiзацiєю та позичальником виключно в судовому порядку, без застосування механiзму позасудового стягнення заставленого майна, затягує саме вирiшення справи, призводить до знецiнення застави i як наслiдок провокує безвiдповiдальне ставлення боржникiв до сплати заборгованостi по кредиту.

Експерти УКБС зазначають, що банкiвськi установи передають на обслуговування колекторським компанiям кредити, якi класифiкуються як "безнадiйнi", тим самим збiльшуючи ресурси банкiвської системи для кредитування реального сектору економiки. Таким чином колекторськi компанiї в ситуацiї поглиблення економiчної кризи в країнi i зростання об’ємiв неповернених кредитiв вiдiграють своєрiдну роль санаторiв всiєї банкiвської системи України.

УКБС вважає, що в данiй ситуацiї головним завданням Мiнiстерства юстицiї України є внесення вiдповiдних змiн в чинне законодавство з метою захисту прав кредиторiв, у чому Асоцiацiя готова всебiчно сприяти.

Це допоможе вiдродити довiру вкладникiв та iнвесторiв до банкiвської системи України, призведе до зростання об’ємiв та зниження вартостi кредитування народного господарства, що у свою чергу прискорить подолання наслiдкiв фiнансово-економiчної кризи в країнi.