BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Звернення АУБ до банкiв та їх клiєнтiв

25.02.2009

Останнiм часом у засобах масової iнформацiї активно пiдтримуються заклики до банкiв не перешкоджати достроковiй видачi банкiвських вкладiв клiєнтiв, не турбувати позичальникiв з поверненням кредитiв за допомогою колекторських фiрм i не вдаватися без судового рiшення до звернення стягнення на предмет iпотеки або застави.

У зв’язку iз цим звертаємо увагу на складну економiчну ситуацiю у країнi, яка призвела до суттєвого уповiльнення повернення кредитiв позичальникiв, а з iншого боку, призвела до збiльшення кiлькостi вимог вкладникiв про дострокове повернення їх коштiв.

Для забезпечення дострокової видачi банкiвських вкладiв банк повинен вжити заходiв для прискорення повернення позичальниками виданих кредитiв з тим, щоб за рахунок повернутих кредитiв достроково повернути внески.

Тому перешкоди, якi чинить влада банкам щодо повернення кредитiв, прямо позначаються на затримцi банками у видачi депозитних вкладiв.

Iнтереси всiх клiєнтiв, у тому числi позичальникiв i вкладникiв банкiв, перебувають у прямому взаємозв’язку: масове неповернення банку кредитiв викликає затримку повернення банком вкладу.

Безумовне повернення вкладiв банк може забезпечити тiльки завдяки реалiзацiї всiх передбачених законом заходiв з прискореного повернення кредиту. До них вiдноситься стягнення закладеного майна без судового рiшення на пiдставi прав, наданих банкам самим позичальником за договором застави та/або iпотеки, якi оформляються нотарiально у повнiй вiдповiдностi до Цивiльного кодексу, Законiв України "Про заставу" i "Про iпотеку".

Як вiдомо, пiд час прискореного звернення стягнення на предмет застави й iпотеки є випадки неквалiфiкованої роботи спiвробiтникiв банкiв i колекторських фiрм, якi у випадку порушення ними законодавства повиннi негайно (жорстко i термiново) припинятися.

У той же час вважаємо, що українське законодавство вже зараз захищає боржника у значно бiльшiй мiрi, нiж кредитора. Для порiвняння: у деяких розвинених європейських країнах законодавство передбачає рiвнiсть сторiн при видачi кредиту: кредитор i позичальник вже при видачi кредиту вiдразу отримують лiквiднi активи: позичальник одержує грошi, банк - предмет iпотеки у тимчасову власнiсть. У цьому випадку повернення кредиту i, вiдповiдно, зобов’язання банку з видачi вкладу забезпечуються одразу!

Аналогiчне регулювання є й в Українi, але дiє обмежено, тiльки при кредитуваннi населення ломбардом.

Ми розумiємо, що масовi прискоренi звернення стягнення на предмет iпотеки й застави також не є кращим виходом iз ситуацiї, яка склалася, оскiльки вартiсть закладеного майна у цей час значно впала.

У цiй ситуацiї рекомендуємо банкам не пiдвищувати вiдсотки за виданими кредитами, продовжити строки повернення кредитiв, пiдтримувати тих позичальникiв, якi й у цей час здiйснюють прийнятнi для них виплати за кредитом.

Просимо вкладникiв банкiв з розумiнням ставитися до ситуацiї, яка склалася з поверненням депозитiв.

Закликаємо всiх клiєнтiв банкiв й суспiльство у цiлому до розумiння основ роботи банкiв i розумiння взаємозв’язку iнтересiв всiх клiєнтiв i банку!

Ми розраховуємо на те, що населення i господарства країни краще за владу зрозумiють проблеми банкiвської системи i її значення для суспiльства.

Асоцiацiя українських банкiв