BANK-UA.com
  Курс НБУ на 20.08
$ 25.175684
27.952562
  всі валюти

Суб`єктивiзм рейтингових агентств шкодить економiчним iнтересам та безпецi України, - АУБ

24.02.2009

Асоцiацiя українських банкiв занепокоєна тенденцiйними та непрофесiйними пiдходами деяких рейтингових агентств щодо оцiнки дiяльностi банкiв. АУБ вже висловлювала свою позицiю щодо таких дiй з боку мiжнародних рейтингових агентств. На цей раз в АУБ висловили своє обурення щодо суб"єктивних оцiнок та прогнозiв, якi надала дiюча в Українi агенцiя "Кредит-рейтинг".

Зокрема, негативну реакцiю з боку АУБ викликала заява "Кредит-рейтингу" про погiршення в IV кварталi 2008 р. показникiв дiяльностi банкiв, оцiнку яким агентство дає у вiдривi вiд загальної ситуацiї в Українi, без порiвняння iз темпапами падiння виробництва, ВВП, негативною ситуацiєю з бюджетом тощо. "В умовах економiчної кризи неможна окремо характеризувати ту чи iншу галузь у вiдривi вiд загальної ситуацiї в економiцi та країнi. Це створює хибне i недостовiрне враження про загальний стан цiєї окремої галузi. Це тенденцiйно, непрофесiйно i небезпечно для суспiльства", - кажуть в АУБ.

Заявляючи, що "вiдтiк клiєнтських ресурсiв iстотно знизив лiквiднiсть банкiвських установ", агентство "Кредит-рейтинг" бере на себе непритаманнi їй функцiї i стверджує, що "дiї регулятора щодо стабiлiзацiї ситуацiї на фiнансовому ринку не дали змогу вирiшити глобальну проблему банкiвського сегмента вiдновлення довiри до фiнансових установ". "Це напiвправда, яка, як вiдомо, гiрше неправди", - пiдкреслив Олександр Сугоняко. "Чи по силам НБУ самому вирiшити цю проблему?" - запитує вiн. В АУБ наголошують, що мова зараз йде про те, щоб зупинити "вiдтiк клiєнтських ресурсiв", а не стимулювати його неправдивими заявами.

Що стосується заяви агентства щодо вирiшення регулятором, як вони вважають, "глобальної проблеми" вiдновлення довiри до банкiв, то, як зазначив Президент АУБ Олександр Сугоняко, цi експерти мабуть не знають, що глобальною проблемою в Українi є не стiльки проблема довiри до банкiв, скiльки загальна недовiра до влади, недовiра до економiчної полiтики та ситуацiї в країнi в цiлому. "Саме через недовiру до влади i погiршення ситуацiї в економiцi виникли проблеми в банкiвськiй системi, а не навпаки. Не банкiвська система принесла кризу в економiку, а полiтика принесла кризу в економiку, а та, у свою чергу, у банкiвську систему та iншi галузi господарювання", - наголошує Президент АУБ.

Ця агенцiя "очiкує подальше погiршення якостi активiв", "вимивання грошей з банкiвської системи", проблеми з зовнiшнiми запозиченнями тощо. Як наголосив Олександр Сугоняко: "Це банальнiсть. Усiй країнi, всьому суспiльству треба, щоб не сталося так, щоб зупинити цей негатив, крiм, можливо, цiєї агенцiї. Для цього є необхiдний потенцiал i ресурси. Доречi, щодо зовнiшнiх запозичень, то, як iнформують ЗМI, вони надходять, здiйснюється капiталiзацiя банкiв тощо. Ситуацiя складна, але вихiд є завжди".

Президент АУБ порiвняв подiбнi дiї агентства з непрофесiоналiзмом деяких безвiдповiдальних лiкарiв, якi знають, що зайвi хвилювання хворого здатнi погiршити його стан, але всiляко намагаються хворого залякати. Запитання: для чого?

Олександр Сугоняко вiдзначив, що така дiяльнiсть шкодить економiчним iнтересам та безпецi України, а тому звернувся до банкiв та їх клiєнтiв не користуватись послугами подiбних рейтингових агентств, оскiльки вiд них у цей час нема нiякої користi.