BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

АУБ вимагає вiдмiни нарахування податкiв на нереалiзованi доходи вiд курсових коливань

24.02.2009

Коментуючи поширення у ЗМI повiдомлень про начебто значне зростання прибуткiв банкiвської системи у сiчнi поточного року в порiвняннi з сiчнем 2008 року, Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко вiдзначив, що таке штучне "зростання" (доходи збiльшилися на 5,4 млрд.грн. або на 76%, видатки - на 4,2 млрд.грн. або на 72%) є наслiдком iснуючої системи облiку, за якої переоцiнка всiх валютних активiв та пасивiв банкiв здiйснюється зi змiною офiцiйного курсу гривнi з вiднесенням на вiдповiднi доходнi або витратнi рахунки.

Таким чином, банками одноразово вiднесено на доходи нереалiзований (майбутнiй) прибуток вiд переоцiнки загальної суми валютних кредитiв без врахування строкiв їх погашення. Цi доходи будуть реально отримуватися банками лише по мiрi повернення кредитiв. Такий порядок облiку не вiдображає реального надходження коштiв, яке скоротилося через погiршення якостi обслуговування кредитiв з боку позичальникiв.

Як пояснив Президент АУБ, в умовах поглиблення економiчної та фiнансової кризи та викликаного ними рiзкого погiршення якостi кредитного портфеля, банки вимушенi формувати значнi обсяги резервiв на покриття збиткiв за кредитними операцiями, що є реальними витратами (збитками) i потребує додаткових фiнансових джерел на їх покриття.

З цiєї причини Асоцiацiя українських банкiв закликає владнi структури, замiсть поширення економiчно хибної iнформацiї про начебто величезнi прибутки банкiв, внести вiдповiднi змiни до податкового законодавства, якi б унеможливили нарахування податкiв на нереалiзованi доходи вiд курсових коливань.