BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

УКБС пропонує Нацбанку запровадити необхiднi заходи для стабiлiзацiї ситуацiї у банкiвськiй системi

19.02.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" переконана, що для подальшої стабiлiзацiї ситуацiї у банкiвськiй системi, необхiдно термiново вирiшити цiлу низку проблем. Асоцiацiя звернулась до Нацiонального банку України з вiдповiдними пропозицiями.

Експерти УКБС вважають, що для подолання кризи довiри до банкiвської системи слiд скасувати форму статистичної звiтностi N 625 "Звiт про концентрацiю ризикiв за пасивними операцiями банку", яка передбачає розкриття банками iнформацiї щодо iдентифiкацiйних номерiв клiєнтiв банкiв (фiзичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв), якi мають депозити в банку на суму, бiльшу нiж 2 млн. грн. Розкриття банкiвської таємницi є неприпустиме, провокує посилення тенденцiї вилучення коштiв вкладникiв, загострення кризи лiквiдностi та призводить до руйнацiї банкiвської системи, впевненi в УКБС.

Спецiалiсти Асоцiацiї також звертають увагу регулятора на необхiднiсть скасувати постанову Правлiння НБУ вiд 23.07.08 N 211 "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України", що призводить до зниження лiквiдностi банкiвської системи України через здешевлення цiнних паперiв, що мiстяться в портфелях банкiвських установ. Згадана постанова фактично змушує банки зменшувати регулятивний капiтал на балансову вартiсть позалiстiнгових цiнних паперiв, що в свою чергу призводить до зниження сукупної капiталiзацiї або до значних збиткiв банкiв.

УКБС вважає за необхiдне термiново ввести порядок формування банками резервiв у вiдповiдностi з бiльш лiберальними мiжнародними стандартами, оскiльки виконання банками жорстких резервних вимог НБУ вiдволiкає значнi фiнансовi ресурси, що в умовах тотального дефiциту коштiв ще бiльше ускладнює ситуацiю у фiнансовiй системi та економiцi.

Зниження ставки рефiнансування НБУ та збiльшення термiнiв рефiнансування, вважають спецiалiсти Асоцiацiї дозволить поступово збiльшити ресурсний потенцiал фiнансового ринку, позитивно позначиться на дiловiй активностi пiдприємницького сектору та сприятиме вiдновленню кредитної пiдтримки реального сектору економiки.

Що стосується вирiшення проблем валютного регулювання та курсоутворення, то на думку Асоцiацiї Нацбанку варто запровадити спецiальну процедуру продажу банкам валюти для задоволення попиту населення на готiвковий долар для погашення заборгованостi за споживчими кредитами. Це допоможе зменшити iснуючий розрив мiж готiвковим та безготiвковим курсами долара США та знизить попит населення на готiвкову валюту.

Нагальною необхiднiстю, на переконання УКБС, є пом’якшення критерiїв дiагностичного обстеження банкiв другої групи порiвняно з критерiями, що застосовувались при аналiзi показникiв банкiв першої групи. За перiод, що минув з моменту проведення стрес-тесту найбiльших українських банкiв, погiршилась якiсть кредитного портфеля банкiвських установ, а курс долара за цей перiод зрiс майже на 35%. Спецiалiсти УКБС переконанi, що такий нерiвноцiнний пiдхiд до банкiв, щодо яких здiйснюється дiагностичне обстеження, може негативно вплинути на оцiнку справедливої вартостi їх активiв.