BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Укрексiмбанк та ЄБРР розширюють плiдне спiвробiтництво

18.02.2009

Укрэксимбанк 17 лютого 2009 року вiдкрите акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" (Укрексiмбанк) вiдвiдала делегацiя Європейського банку реконструкцiї та розвитку (ЄБРР) на чолi з Президентом ЄБРР Томасом Мiровим, з якою зустрiвся Голова Правлiння Укрексiмбанку Вiктор Капустiн. Пiд час зустрiчi було обговорено поточний стан спiвпрацi, що динамiчно розвивається, а також перспективи її подальшого розширення та поглиблення.

У ходi зустрiчi розглянуто стан впровадження Укрексiмбанком спiльної з ЄБРР Програми енергоефективностi в Українi з лiмiтом 100 млн.дол.США, у якiй на цей час взяли участь близько пiвсотнi українських копанiй та профiнансовано понад 20 iнвестицiйних проектiв на суму 45 млн.дол.США у сферi промислової енергоефективностi, втiлених на пiдприємствах сектора будiвельних матерiалiв, скловиробiв, машинобудування, аграрного сектора, продовольства, сфери послуг у галузi тепло- та енергопостачання, а також створення вiдновлюваних джерел енергiї, зокрема енергопостачання з вiдходiв.

Керiвництвом Укрексiмбанку та ЄБРР вiдзначено, що завдяки участi у реалiзацiї Програми енергоефективностi українськi приватнi пiдприємства значно зменшили власнi енерговитрати, чим полiпшили структуру балансових видаткiв, покращили свої ринковi позицiї та рентабельнiсть виробництва, зменшили залежнiсть українського пiдприємницького сектора вiд "енергетичного фактора". Особливу увагу було придiлено позитивному впливу на довкiлля з боку пiдприємств-учасникiв Програми енергоефективностi через зменшення ними обсягiв енергоспоживання. Пiд час зустрiчi наголошувалося на ефективному розвитку спiвпрацi Укрексiмбанку та ЄБРР за Програмою торговельного фiнансування, а також програмами iнструментами Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату.

Пiд час обговорення перспективних напрямiв подальшої спiвпрацi мiж Укрексiмбанком та ЄБРР наголошувалося на iстотному потенцiалi для розвитку нових iнструментiв на ринку фiнансових та банкiвських послуг України, що можуть впроваджуватися спiльно, включаючи механiзми другої фази Iнiцiативи ЄБРР зi сталої енергетики, розрахованої на 2008-2011 роки; новiтнiх банкiвських iнструментiв, що здатнi пiдтримати реальний сектор економiки у складний час.

Голова Правлiння Укрексiмбанку Вiктор Капустiн iз задоволенням вiдзначив досягнення повного порозумiння керiвництва Укрексiмбанку та ЄБРР щодо напрямiв спiльної роботи в Українi для полiпшення економiчної життєдiяльностi пiдприємницького сектора на фонi кризових явищ та висловив переконання у забезпеченнi виконання сторонами усiх пунктiв домовленостей.

У свою чергу Президент ЄБРР Томас Мiров наголосив: "Ми високо цiнуємо багаторiчну спiвпрацю з нашим надiйним партнером в Українi, лiдером ринку - Укрексiмбанком, - зокрема в галузi енергоефективностi та запобiгання змiнi клiмату, торговельного фiнансування. Тому ми придiлимо особливу увагу питанню наповнення реальним для українських компанiй змiстом важливих iнiцiатив Укрексiмбанку в галузi розвитку експорту, зменшенню їх залежностi вiд традицiйної енергетики, у тому числi в рамках полiтичного дiалогу з ЄБРР".

Довiдка: ВАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" (www.eximb.com) - унiверсальна кредитно-фiнансова установа iз 100% державним капiталом. Укрексiмбанк належить до групи найбiльших банкiв України, має вiддiлення в усiх областях та великих iндустрiальних мiстах країни. За результатами дослiдження, яке проводилося мiжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor`s та Агентством фiнансових iнiцiатив, Укрексiмбанк було двiчi визнано найбiльш прозорим банком України.