BANK-UA.com
  Курс НБУ на 19.08
$ 25.142848
27.848218
  всі валюти

Прозорiсть фiнансових потокiв - головне завдання фiнансової розвiдки

09.02.2009

Минулого року Державному комiтету фiнансового монiторингу України вдалося зупинити дiяльнiсть злочинного угрупування, яке спецiалiзувалось на широкомасштабних незаконних валютних операцiях, обсяги виведених за кордон коштiв оцiнюються у 3 млрд. 500 млн. дол. США. Аналiтична робота над матерiалами цього широкомасштабного злочину тривала майже два роки i лише в кiнцi 2008 року вдалося остаточно зупинити схему цього широкомасштабного фiнансового злочину. Зусиллями Комiтету, українських правоохоронцiв та компетентних органiв iнших країн було арештовано та заблоковано кошти в iноземних банках на мiльйони доларiв США. Не уникла покарання i вiтчизняна банкiвська установа, яка обслуговувала здiйснення таких махiнацiй. Як наслiдок, Нацiональний банк України припинив здiйснення ряду напрямкiв операцiй цього банку, а його посадових осiб вiдсторонено вiд виконання службових повноважень.

I це лише один приклад щоденної, кропiткої та прискiпливої роботи Держфiнмонiторингу. Декiлькох годин не вистачить аби навiть стисло розповiсти про всю припинену дiяльнiсть "конвертацiйних центрiв", викритi незаконнi операцiї з купiвлi землi через пiдставних осiб та виведення валютних коштiв з України. I все це мiльйони коштiв, значна кiлькiсть злочинних схем, якi вдалося зламати", - говорить Голова Державного комiтету фiнансового монiторингу України Iгор Черкаський.

Щоденне надходження повiдомлень про фiнансовi операцiї, що пiдлягають обов’язковому фiнмонiторингу становить декiлька тисяч, а за рiк їх "набiгає" не один мiльйон. Зрозумiло, що багато отриманих повiдомлень є iнформацiєю про цiлком законнi операцiї. Однак, серед них знаходяться i ретельно замаскованi зловмисниками оборудки, якi можуть виявити тiльки професiйнi фахiвцi шляхом ретельного аналiзу. I тiльки результат аналiтичного розслiдування Держфiнмонiторингу по виявленню схем легалiзацiї, який базується на iнформацiї фiнансових посередникiв (банкiв, страхових компанiй тощо), взаємодiї з пiдроздiлами фiнансових розвiдок iнших країн, податковою службою, митницею, державними регуляторами iншими мiнiстерствами та вiдомствами узагальнюється та передається до правоохоронних органiв.

"Робиться все аби iнформацiя, що надходить не осiдала в сховищах, а узагальненi матерiали, що базуються на їх основi та передаються правоохоронцям не носили формальний характер. На сьогоднi правоохоронцям передається кожне п’яте повiдомлення про пiдозрiлi операцiї з вiдмиванням коштiв, а вже їх правова оцiнка законностi надається виключно спiвробiтниками правоохоронних органiв та судом", - говорить Iгор Черкаський. При цьому вiн додає, що протягом того року який вiн очолює вiтчизняну фiнрозвiдку довелося докласти максимальнi зусилля, аби зростав не тiльки показник переданих узагальнених матерiалiв щодо можливого вiдмивання коштiв та фiнансування тероризму, а пропорцiйно збiльшувалася кiлькiсть порушених кримiнальних справ та прийнятих по них судами рiшень. Протягом минулого року правоохоронцi отримали вiд Комiтету 1036 матерiалiв. Вiд правоохоронцiв кiлькiсть запитiв також зростає, що свiдчить про ефективну координацiю роботи та спiльну довiру. При цьому майже у 3 рази збiльшилась кiлькiсть направлених правоохоронними органами до суду кримiнальних справ, та майже у 4 рази - розгляд судами таких кримiнальних справ та винесення вирокiв. Зокрема протягом року, за наслiдками перевiрки 326 узагальнених матерiалiв - порушено 117 кримiнальних справ та 209 матерiалiв використано в 237 кримiнальних справах. Суди розглянули та винесли обвинувальний вирок або ухвалили iнше рiшення за нереабiлiтуючими обставинами по 77 кримiнальним справам. Результат - арешт на грошовi кошти в сумi 46,3 млн. грн. та вилучення коштiв та майна на суму 12,8 млн. грн.

"Звичайно ми бачимо i знаємо, в яких напрямках нам необхiдно сконцентрувати свої зусилля в поточному роцi. Але особливо зазначу, що вже сьогоднi Держфiнмонiторингом робиться можливе i неможливе аби серед тiєї кiлькостi фiнансових операцiй, що здiйснюються, жодна незаконна не залишалася без покарання. Держфiнмонiторинг реально i адекватно оцiнює свою роботу. Невiдворотнiсть покарання має досягати кожного злочинця - ось головна мета нашої роботи". - зауважує Голова Держфiнмонiторингу.

Достатньо ефективною є спiвпраця i з органами прокуратури. Держфiнмонiторинг звертається до прокуратури, якщо фiнансовi посередники не надають iнформацiю на запит Комiтету. I таких звернень минулого року було 223, а за результатами їх розгляду внесено 132 акти прокурорського реагування за якими до вiдповiдальностi притягнуто 67 посадових осiб фiнансових установ. При цьому, Нацiональний банк України обов’язково iнформується для вжиття вiдповiдних заходiв.

Пiд "пильним оком" Держфiнмонiторингу знаходяться i зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються суб’єктами господарювання через офшорнi зони, з метою виявлення та припинення дiяльностi з легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом. За результатами аналiзу до Мiнiстерства економiки України направляються вiдповiднi звернення щодо кiлькостi направлених узагальнених матерiалiв, в яких фiгурують нерезиденти, що зареєстрованi в офшорних зонах.

Iгор Черкаський зазначає, що iнодi робота вiтчизняної фiнрозвiдки ускладнюється тим, що Комiтет має достатньо вузькi та специфiчнi повноваження, до яких не входять слiдчi, контролюючi функцiї, а тим бiльше не надано права здiйснювати оперативно - розшукову дiяльнiсть. Вихiд - удосконалення нормативної бази, що регулює питання боротьби з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму, та приведення її до мiжнародних та європейських стандартiв. Зокрема, Сорока i Дев’яти спецiальних рекомендацiй FATF, Конвенцiї ООН про боротьбу з фiнансуванням тероризму, а також Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2005/60/ЕС вiд 26 жовтня 2005 року про запобiгання використанню фiнансової системи з метою вiдмивання доходiв та фiнансування тероризму.

Голова Держфiнмонiторингу переконаний, що минулого року був зроблений "прорив" в цьому питаннi, оскiльки парламент в першому читаннi ухвалив змiни до дiючого закону. Наразi, Держфiнмонiторингом України вже завершена робота по опрацюванню пропозицiй та зауважень до законопроекту з метою його розгляду Верховною Радою України у другому читаннi. Законопроектом передбачається створення в державi ще бiльш ефективної та дiєвої системи запобiгання проникнення в легальний бiзнес кримiнальних доходiв. Прийняття законопроекту дозволить убезпечить фiнансову систему України вiд проникнення "брудних" грошей та можливих випадкiв її використання у фiнансуваннi тероризму.

Iгор Черкаський зауважує, що досить позитивну оцiнку ефективностi роботи Комiтету в боротьбi з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму дають i мiжнароднi органiзацiї, що фахово оцiнюють таку роботу за рядом критерїiв. Пiдтвердженням цього є виключення України з "чорного списку" FATF та надання статусу повноправного члена Егмонтської групи. Довiрено Українi i надавати спонсорську пiдтримку iншим країнам, якi знаходяться на шляху становлення системи протидiї вiдмивання коштiв. Так, завдяки професiйнiй пiдтримцi, членами Егмонтської групи вже стали Бiлорусiя, Молдова, Вiрменiя, а на шляху приєднання до цiєї групи знаходяться Казахстан, Азербайджан, Киргизстан та Iран. Не залишив без уваги дiї України i Спецiальний комiтет Ради Європи з взаємної оцiнки заходiв протидiї вiдмиванню коштiв (MONEYVAL), що у 2008 роцi проводив III раунд оцiнки України щодо заходiв по протидiї легалiзацiї коштiв та фiнансуванню тероризму. "MONEYVAL це фахова оцiнка, яка у першу чергу ґрунтується на професiоналiзмi та компетентностi, а при здiйсненнi аналiзу застосовуються складнi, ефективнi та визнанi у всьому свiтi методики. Було пiдтверджено суттєвi досягнення Держфiнмонiторингу, у тому числi i у 2008 роцi", - говорить Iгор Черкаський. При цьому вiн додає, що "певним чином закритий" Держфiнмонiторинг, що обумовлено специфiкою дiяльностi буде i в подальшому забезпечувати прозорiсть та захищенiсть фiнансової системи нашої Держави. // Прес - служба Держфiнмонiторингу (sdfm.gov.ua)