BANK-UA.com
  Курс НБУ на 23.07
$ 25.643112
28.758750
  всі валюти

УКБС вважає за необхiдне пом’якшити вимоги до регулятивного капiталу комерцiйних банкiв, що реструктурують заборгованiсть

05.02.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" звернулася до Нацiонального банку України з пропозицiєю не застосовувати жорсткi вимоги до банкiв, що реструктурують заборгованiсть пiдприємств реального сектору економiки.

Експерти УКБС звертають увагу регулятора на те, що комерцiйнi банки, йдучи назустрiч побажанням Президента України та розумiючи всю складнiсть ситуацiї, що склалася у позичальникiв внаслiдок рiзкої девальвацiї нацiональної валюти, розробили та впроваджують програми реструктуризацiї кредитної заборгованостi. У рамках цих програм банки подовжують термiни погашення кредитної заборгованостi (до 10 рокiв); встановлюють вiдстрочку виплати основної суми (тiла) кредиту до 2 рокiв; пропонують перехiд на ануїтетну схему погашення позики, яка дозволяє зменшити разовi платежi, та iн.

Реструктуруючи кредитну заборгованiсть пiдприємницьких структур, банки не тiльки знижують дохiднiсть, але й погiршують якiсть свого кредитного портфелю, розбалансовуючи спiввiдношення мiж залученими та розмiщеними коштами, вважають в УКБС. А це, у свою чергу, призводить до санкцiй з боку НБУ за невиконання вiдверто формальних, в iснуючих умовах, вимог щодо адекватностi капiталу, що призводить до визнання переважної бiльшостi українських банкiв неплатоспроможними та перешкоджає отриманню рефiнансування з боку Нацiонального банку.

В УКБС вважають, що таке ставлення регулятора до українських банкiв, що йдуть на поступки позичальникам, ще бiльше загострює кризовi явища в економiцi України.

З метою недопущення обмеження кредитування суб’єктiв пiдприємництва комерцiйними банками, експерти Асоцiацiї пропонують НБУ термiново пом’якшити вимоги щодо додаткових коригувань регулятивного капiталу комерцiйних банкiв, не понижувати в класi кредити, якi пiдлягають реструктуризацiї з використанням нових механiзмiв, а також приймати в заставу майновi права за кредитами якi було пролонговано та класифiковано як "стандартнi" та "пiд контролем", та кредитними угодами, якi класифiкованi як "субстандартнi" та не мають простроченої заборгованостi.

В УКБС впевненi, що такi пропозицiї дозволять консолiдувати зусилля банкiвської спiльноти у подоланнi наслiдкiв свiтової фiнансової кризи, зменшити напругу серед суб’єктiв фiнансового ринку та не допустити руйнацiї нацiональної банкiвської системи i пiдприємницького сектору, якi складають основу економiчної безпеки нашої держави.