BANK-UA.com
  Курс НБУ на 26.06
$ 26.191023
29.826337
  всі валюти

Оцiнки мiжнародних рейтингових агентств перестають вiдображати дiйснiсть, - АУБ

03.02.2009

В Асоцiацiї українських банкiв вважають, що необхiдно радикально помiняти методику роботи рейтингових агентств, навiть, можливо, шляхом створення нових спецiалiзованих структур, якi даватимуть бiльш-менш об’єктивну оцiнку i не будуть неадекватними у них. "Час i ситуацiя вимагають того, щоб методика, опираючись на яку здiйснюється оцiнювання iнвестицiйного ризику як держави, так i окремого банку, була вiдкритою i враховувала специфiку тогочасної економiчної моделi", - кажуть в АУБ.

В АУБ також вважають, що структури, якi мають замiнити рейтинговi агентства, повиннi бути, перш за все, некомерцiйними i нацiлюватись на виконання функцiй незалежної оцiнки надiйностi того або iншого об’єкту iнвестування, а не збереження свого реноме, як джерела прибутку. Це дозволить забезпечити фiнансовий ринок якiсною iнформацiєю про ситуацiю на ринку. На даний момент оцiнки, якi дають рейтинговi агентства, можна розглядати як частково достовiрну iнформацiю, яка вiдображає лише думку рейтингового агентства.

Криза, яку зараз переживає свiтова економiка, виявила ще одну проблему, на яку мало звертали увагу в стабiльнiший час. Рейтинговi агентства завжди вважалися високопрофесiйними аналiтичними центрами. Багато iнвесторiв, вирiшуючи питання про iнвестування в той або iнший актив, часто керувалися рекомендацiями цих агенцiй, беззастережно довiряючи їх iнформацiї. Але подiї, якi розгорнулись на ринку американських iпотечних паперiв, а особливо подiї, пов’язанi з банкрутством iнвестицiйного банку "Меррiн Лiнч", показали, що робота рейтингових агентств не задовiльна. Фактично агентства не виявили проблем, якi несли американськi цiннi папери. Крiм того, їх iнформацiя стосовно надiйностi iнвестицiй виявилася поверхневою i не вiдповiдала дiйсностi. Як наслiдок, пiсля цих подiй рейтинговi агентства почали дуже критично пiдходити до оцiнки надiйностi банкiв i фiнансових iнститутiв. Маятник хитнувся в iнший бiк. Тепер агентства почали перестраховуватись i прагнуть занизити кредитний рейтинг, намагаючись в такий спосiб довести свою необхiднiсть. Це не могло не торкнутись адекватностi оцiнки подiй в українськiй фiнансовiй системi рейтинговими агентствами. Пiдтвердженням є останнi кредитнi рейтинги економiки України та українських банкiв, присвоєнi агентством Fitch.

Банкiвськi експерти переконанi, що знижуючи кредитний рейтинг низки українських банкiв, рейтингове агентство Fitch послуговувалось виключно своєю думкою, не враховуючи поточну ситуацiю на українському банкiвському ринку. Проблема у тому, що методика оцiнки мiжнародних рейтингових агентств помилкова в своєму методологiчному пiдходi. Рейтинговi агентства намагаються оцiнити ризики в країнах, що розвиваються, застосовуючи до них жорсткi вимоги ринкiв розвинутих країн. I навпаки, оцiнюючи ринки розвинутих країн, агентства безпiдставно завищують прогнози позитивного розвитку країни або галузi. Такий пiдхiд не дозволяє iнвесторам реально оцiнити надiйнiсть того або iншого об’єкту iнвестування. Тому в Асоцiацiї українських банкiв вважають, що необхiдно змiнити методику роботи рейтингових агентств, зокрема й шляхом створення нових спецiалiзованих структур.