BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.07
$ 25.815345
28.980306
  всі валюти

Результат дiяльностi ВАТ "Ощадбанк" за 2008 рiк

02.02.2009

Власний капiтал ВАТ "Ощадбанк" за рахунок поповнення статутного капiталу акцiонером банку - державою та прибутку, отриманого банком за минулий рiк збiльшився на 13,2 млрд. грн. i досягнув 15,5 млрд. грн.

Залученi банком кошти клiєнтiв зросли на 2,3 млрд. грн. i склали 16,0 млрд. грн., з яких кошти фiзичних осiб становили 12,4 млрд. грн., або 77,5 %, та кошти юридичних осiб - 3,6 млрд. грн., або 22,5 %.

Обсяг залучених банком строкових депозитiв фiзичних осiб зрiс на 61 %, або на 2,4 млрд. грн.

Кошти юридичних осiб зросли на 0,8 млрд. грн., з них кошти на вимогу - на 0,6 млрд. грн.

За результатами дiяльностi операцiйний дохiд склав 2,4 млрд. грн., що на 63 % перевищує рiвень 2007 року.

Чистий процентний дохiд банку становив 1,5 млрд. грн., що на 73 % бiльше, нiж за 2007 рiк. Аналогiчно чистий комiсiйний дохiд склав 643 млн. грн., що на 35 % бiльше обсягу 2007 року.

Торговельний дохiд збiльшився у 2 рази порiвняно з 2007 роком та склав 146 млн. грн.

Чистий прибуток, отриманий банком, становив 306 млн. грн., що в 1,5 р. бiльше, нiж у 2007 роцi.

Станом на 01.01.2009 обсяг чистих активiв склав 57,8 млрд. грн.

Довiдка: Вiдкрите акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" зареєстроване Нацiональним банком України 31 грудня 1991 р. (реєстрацiйний N 4). ВАТ "Ощадбанк" - один з найбiльших банкiв в Українi. Як банк загальнонацiонального масштабу вiн має 6 157 установ, якi обслуговують клiєнтiв у всiх без винятку регiонах країни. Ощадбанк - єдиний в Українi, що має закрiплену законом державну гарантiю повного збереження грошових коштiв та iнших цiнностей громадян, довiрених банку.