BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

УКБС: Банкiри обговорили проблемнi питання дiяльностi банкiвського сектору

30.01.2009

На цьому тижнi вiдбулося засiдання Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз", на якому банкiри обговорили проблемнi питання дiяльностi банкiвського сектору України на шляхи їх вирiшення. В засiданнi взяли участь керiвники понад 40 банкiв - членiв УКБС, а також голова Координацiйної Ради Асоцiацiї Борис Соболєв та президент УКБС Леонiд Чернiвецький.

Банкiри окремо видiляють гостру проблему зростання ГЕП - розривiв, що виникає коли банки йдуть назустрiч пiдприємствам та iншим позичальникам, реструктуруючи заборгованiсть. Натомiсть Нацбанк, не враховуючи цього, запроваджує щодо банкiв санкцiї за невiдповiднiсть нормативам.

Основними темами обговорення також стали: вiдновлення рефiнансування Нацбанком українських банкiв, курсова полiтика НБУ, вдосконалення механiзму стягнення застави, включення в покриття обов’язкових резервiв залишкiв коштiв у касах банкiв, приведення до мiжнародних стандартiв механiзмiв резервування, змiна вартостi послуг охорони банкiв з боку ДСО у 2009 роцi та iншi.

Учасники засiдання висловили переконання, що з усiх обговорюваних питань має бути сформульована консолiдована позицiя банкiвського спiвтовариства для вiдстоювання прав та iнтересiв банкiв та їх клiєнтiв у спiлкуваннi з Нацбанком, органами державної влади та управлiння.

Прийнято рiшення про пiдготовку чергових пропозицiй до проектiв нормативних актiв РНБО, уряду, НБУ задля мiнiмiзацiї впливу фiнансово-економiчної кризи на банкiвську систему та економiку України.

Ключовим на сьогоднi завданням, переконанi банкiри, має стати створення необхiдних умов для вiдновлення кредитування банками реального сектору вiтчизняної економiки, поновлення роботи пiдприємств, торгiвлi, будiвництва, сiльського господарства, сфери послуг у повному об’ємi. Лише за таких умов вдасться зберегти i примножити робочi мiсця, сплачувати зарплатню та необхiднi вiдрахування в бюджети всiх рiвнiв в повному об’ємi, а отже не допустити зниження життєвого рiвня громадян України.