BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Заява АУБ з приводу припинення рефiнансування банкiв

29.01.2009

Системi українських банкiв, поряд iз значним погiршенням фiнансового стану клiєнтiв, загрожує незрозумiла, деструктивна полiтика української законодавчої i виконавчої влади.

В умовах економiчного спаду та гострої фiнансової кризи переважна бiльшiсть країн вживає невiдкладних заходiв щодо захисту саме банкiвської iнфраструктури, спрямовуючи на пiдтримку лiквiдностi банкiв значнi кошти за рахунок бюджету. У нашiй країнi на таку допомогу банкам Урядом ще не надано нi однiєї гривнi, а обсяги видiленого НБУ (на поворотнiй основi!) рефiнансування навiть не компенсують вiдтоку вкладiв з банкiвського сектору.

Бiльше того, Верховною Радою України прийнято та пiдготовлено до прийняття ряд законопроектiв, спрямованих виключно на захист iнтересiв позичальникiв, iгноруючи при цьому той факт, що надання одностороннiх преференцiй неминуче призведе до колосальних втрат вкладникiв банкiв, про що АУБ вже наголошувала у своїх зверненнях до Верховної Ради та Уряду.

З iншого боку посилюється тиск уряду на банки з вимогою безперешкодного задоволення вимог клiєнтiв щодо зняття депозитiв, в т.ч. коштiв мiсцевих органiв влади, що у поєднаннi з практичним блокуванням Верховною Радою та Урядом України з початку поточного року пiдтримки лiквiдностi банкiв через систему рефiнансування ставить банкiвську систему на межу втрати платоспроможностi. У такiй деструктивнiй поведiнцi влади неможливо знайти логiку, яку можна простежити i осягнути. А може це вже втрата владою вiдчуття реальностi?

Блокування системи рефiнансування стало наслiдком прийняття Верховною Радою iнiцiйованого Урядом Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рiк", статтею 86 якого передбачено спiльне затвердження порядку i ставки рефiнансування банкiв Нацiональним банком та Кабiнетом Мiнiстрiв, чого не iснує практично нiде у свiтi, i що лише сприятиме розпорошенню вiдповiдальностi. Адже тепер вирiшенням питань рефiнансування банкiв займатимуться як НБУ, так i Уряд, який не вiдповiдає за поточну дiяльнiсть банкiвської системи.

I при тому, до цього часу такий порядок не визначено i рефiнансування банкiв з початку поточного року припинено. Для чого? Щоб вкладники банкiв i клiєнти мали проблеми?

Перелiченi фактори поряд iз безпрецедентним потоком спрямованого проти банкiвської системи негативного пiару, в т.ч. i з боку окремих високопосадовцiв, вкрай негативно дiють на економiку i населення країни.

Асоцiацiя українських банкiв рiшуче засуджує такi згубнi дiї влади стосовно банкiвського сектору i, не знiмаючи вiдповiдальностi за прорахунки в порядку рефiнансування та валютнiй полiтицi НБУ, заявляє, що до зняття цих свiдомо створених законодавчою та виконавчою владою перешкод для дiяльностi банкiв, вiдповiдальнiсть за стан справ у банкiвськiй системi лягає на Уряд i Верховну Раду України.

Асоцiацiя українських банкiв вимагає негайного припинення поширення негативної iнформацiї про банкiвську iнфраструктуру вищими посадовцями держави, у т.ч. на всiляких теле-шоу, та негайного розблокування процесу рефiнансування банкiв без розпорошення вiдповiдальностi.