BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.08
$ 25.131300
27.835428
  всі валюти

УКБС зупинив примусове впровадження НСМЕП в Українi

28.01.2009

Завдяки принциповостi та наполегливостi Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" у вiдстоюваннi iнтересiв банкiв та їх клiєнтiв Антимонопольний комiтет рекомендував Мiнфiну внести змiни у вiдповiднi нормативнi документи, виключивши НСМЕП з перелiку обов’язкової системи для участi банкiв.

Нагадуємо, що 19 червня 2008 року Мiнфiн затвердив Змiни до умов проведення вiдкритого конкурсу з визначення уповноважених банкiв України, через якi має здiйснюватися виплата заробiтної плати працiвникам бюджетних установ та державної соцiальної допомоги, спрямованi на примусове запровадження виключно Нацiональної системи масових електронних платежiв для зазначених розрахункiв.

УКБС неодноразово звертався на адресу РНБО, уряду, та iнших органiв центральної виконавчої влади з проханням посприяти вiдмiнi рiшення Мiнфiну, оскiльки воно обмежує конкуренцiю, свободу вибору громадян, блокує створення ефективної системи соцiальних проектiв з використанням платiжних карток iнших систем, провокує соцiальну напругу i тим самим дискредитує дiяльнiсть Уряду. До того ж, на думку експертiв Асоцiацiї, згадане рiшення мiнiстерство прийняло без громадського обговорення, що суперечило чинному законодавству, зокрема Указу Президента "Про забезпечення участi громадськостi у формування та реалiзацiї державної полiтики".

УКБС вiтає рiшення Антимонопольного комiтету, яке прийняте, зважаючи в першу чергу на негативний соцiальний ефект вiд примусового впровадження НСМЕП.

Довiдка: Асоцiацiя "Український Кредитно - Банкiвський Союз" (УКБС) була зареєстрована в лютому 1994 року з метою консолiдацiї, координацiї спiвробiтництва українських банкiв з органами влади та державного управлiння для вирiшення спiльних завдань розвитку економiки країни. Сьогоднi УКБС об’єднує близько сотнi фiнансово-кредитних установ у всiх регiонах України, а також представництва iноземних фiнансових установ.

За останнi два роки УКБС iнiцiював розгляд в законодавчих, виконавчих i судових органах влади України понад 200 питань, актуальних для учасникiв фiнансового ринку. Це в першу чергу заходи по подоланню фiнансово-економiчної кризи: пiдвищення рiвня гарантування вкладiв фiзичних осiб та збiльшення суми вiдшкодування; спрощення та вдосконалення механiзму досудового врегулювання спорiв, пов’язаних iз стягненням застави у разi невиконання позичальником взятих зобов’язань; низка заходiв по стабiлiзацiї банкiвської системи та валютного ринку; захист iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв банкiв; покращення умов резервування для банкiв в гривнi (нульова ставка) та зниження ставки резервування у валютi; спрощення правил та процедур митного оформлення валютних цiнностей, якi перемiщуються банкiвськими установами через митний кордон України та багато iнших заходiв та дiй по захисту iнтересiв членiв банкiвського спiвтовариства та їх клiєнтiв.

В лютому 2009 року УКБС вiдзначатиме 15-piччя моменту свого створення.