BANK-UA.com
  Курс НБУ на 23.07
$ 25.643112
28.758750
  всі валюти

Надра Банк спростовує звинувачення про нецiльове використання коштiв рефiнансування

27.01.2009

Надра Банк Надра Банк спростовує звинувачення про нецiльове використання коштiв рефiнансування Нацiонального банку України.

Кредити рефiнансування НБУ, отриманi Надра Банком на пiдтримання лiквiдностi у жовтнi 2008 р. - груднi 2009 р., були спрямованi на виконання зобов’язань перед клiєнтами -фiзичними та юридичними особами та iншими контрагентами на зовнiшнiх i внутрiшнiх фiнансових ринках.

Так, станом на 21.01.09 р. Надра Банк виконав зобов’язання перед клiєнтами - фiзичними та юридичними особами - на загальну суму 6,4 млрд гривень, у т. ч. для повернення коштiв фiзичних осiб за строковими депозитами на загальну суму 2 млрд гривень (788 млн грн., 85 млн дол США та 34 млн євро); виплати фiзичним особам коштiв на вимогу - 1.8 млрд гривень (743 млн грн., 132 млн дол. США та 29 млн євро); розрахункiв суб’єктiв господарювання у нацiональнiй валютi - 1,5 млрд гривень; розрахункiв за коштами небанкiвських та бюджетних установ - 1,1 млрд гривень (720 млн грн. та 51 млн дол. США).

Надра Банк виконав зобов’язання перед iншими контрагентами на зовнiшнiх та внутрiшнiх фiнансових ринках на загальну суму 3,6 млрд гривень (у т. ч. повернено кошти, залученi на умовах синдикованої позики, у розмiрi 130 млн дол. США, а також вiдсотки за їх користування; повернено кошти, залученi шляхом випуску банком євробондiв, у розмiрi 100 млн дол. США, а також вiдсотки за їх користування; повернено кошти, залученi вiд iнших мiжнародних фiнансових iнститутiв на зовнiшнiх ринках, на загальну суму близько 1,0 млрд грн.). Окрiм того, Нацiональному банку України повернено кредит рефiнансування на суму 152 млн гривень, а також вiдсотки за отриманими кредитами рефiнансування та договорами прямого репо на загальну суму 176,4 млн гривень. Загальна сума коштiв, перерахованих НБУ, становить 334,7 млн гривень; повернено кошти банкам-контрагентам, залученi на мiжбанкiвському ринку, на загальну суму близько 1,0 млрд гривень.

Таким чином, загальний розмiр виконаних та повернених Надра Банком зобов’язань клiєнтам - фiзичним та юридичним особам, а також контрагентам на зовнiшнiх фiнансових ринках - за цей перiод становить близько 10 млрд гривень, з яких 7,1 млрд гривень - за рахунок кредитiв рефiнансування, отриманих вiд Нацiонального банку України.

Звертаємо увагу, що за офiцiйними даними АУБ у жовтнi-листопадi 2008 р. Надра Банк зберiг частку ринку за залученням депозитiв фiзичних осiб. Так, станом на 1.09.2008 р. вона складала 5,06%, а на 01.12.2008 р. - 5,17%.