BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.08
$ 25.204427
27.986996
  всі валюти

Держфiнмонiторинг України пiдбив пiдсумки своєї дiяльностi за минулий рiк

23.01.2009

В Державному комiтетi фiнансового монiторингу України (sdfm.gov.ua) вiдбулося чергове засiдання колегiї, на якому пiдбито пiдсумки роботи Комiтету за 2008 рiк та визначенi прiоритетнi напрямки дiяльностi на поточний рiк.

В роботi засiдання прийняли участь представники регiональних вiддiлiв Держфiнмонiторингу у Львiвськiй, Харкiвськiй та Одеськiй областях i iнших структурних пiдроздiлiв Держфiнмонiторингу України.

Голова Держфiнмонiторингу України Iгор Черкаський вiдзначив, що Держфiнмонiторингом виконанi у повному обсязi усi завдання, якi були поставленi у минулому роцi.

Зокрема, продовжувалась взаємодiя з державними органами, якi задiянi у системi протидiї вiдмиванню злочинних доходiв, методологiчна робота з суб’єктами фiнансового монiторингу, здiйснювався аналiз повiдомлень про сумнiвнi фiнансовi операцiї, пiдготовка узагальнених матерiалiв, а також їх супроводження. Також забезпечено виконання мiжнародних заходiв, якi значною мiрою впливають на розбудову нацiональної системи протидiї вiдмиванню злочинних доходiв.

Важливою подiєю було ухвалення Верховною Радою України в першому читаннi проекту закону "Про внесення змiн до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинних шляхом", зазначив вiн.

Особливу увагу учасники колегiї акцентували на питаннях супроводження узагальнених матерiалiв, якi пiдготовленi Держфiнмонiторингом та направленi до правоохоронних органiв для розгляду та прийняття вiдповiдних рiшень.

Держфiнмонiторингом у минулому роцi пiдготовлено та направлено до правоохоронних органiв 1 036 узагальнених та додаткових матерiалiв, стосовно фiнансових операцiй, якi можуть бути пов’язанi з вiдмиванням злочинних доходiв та фiнансуванням тероризму.

Правоохороннi органи за результатами розгляду узагальнених матерiалiв Держфiнмонiторингу України у 2008 роцi порушили 326 кримiнальних справ стосовно пiдприємств, якi стали об’єктом фiнансового монiторингу.

Судовими iнстанцiями винесено 77 обвинувальних вирокiв по кримiнальних справах, з використанням узагальнених матерiалiв Держфiнмонiторингу України.

На засiданнi також заслухано iнформацiю про дiяльнiсть Навчально-методичного центру перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з питань фiнансового монiторингу в сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванням тероризму. Протягом 2008 року, Центром проведено навчання та пiдвищення квалiфiкацiї 470 фахiвцiв з питань запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму.

За пiдсумками засiдання колегiї прийнятi вiдповiднi рiшення та визначенi перспективнi напрямки дiяльностi Держфiнмонiторингу України.