BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.08
$ 25.204427
27.986996
  всі валюти

УКБС вносить пропозицiї до "Положення про порядок формування банками резервiв."

21.01.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" направила в НБУ пропозицiї до проекту "Положення про порядок формування банками резервiв для вiдшкодування збиткiв вiд зменшення корисностi фiнансових активiв", що спрямованi на забезпечення прав та iнтересiв банкiв та їх клiєнтiв, впровадження рiвних умов та правил конкуренцiї на ринку фiнансових послуг, i пiдвищення рiвня лiквiдностi всiєї банкiвської системи України.

Експерти УКБС, для забезпечення однакового тлумачення, доповнюють та викладають в новiй редакцiї основнi термiни, що використовуються у Положеннi. Зокрема це стосується визначення таких понять, як "справедлива та балансова вартiсть", "кредитування пiд iнвестицiйний проект", "збиток вiд зменшення корисностi", "фiнансовi труднощi боржника", "викуп закладеного майна", "котирувальний лист" та iн.

З метою уникнення застосування рiзних вимог до банкiв пiд час формування резервiв за однаковими кредитами, в тому числi з однаковими характеристиками ризику, спецiалiсти Асоцiацiї пропонують викласти у новiй редакцiї пункт 2.12. Положення, унiфiкувавши вимоги до банкiв. Щодо визначення суми резервiв за кредитами, експерти УКБС вважають за неможливе вилучення зi складу забезпечення рухомого майна та майнових прав за контрактами позичальника, пропонуючи вiднести їх вiдповiдно до II та III груп забезпечення, а також визначити диференцiйований пiдхiд щодо забезпечення у формi "майнових прав на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено".

УКБС приводить достатнi аргументи щодо недоцiльностi використання в Положеннi технологiї дисконтування для потокiв вiд реалiзацiї заставленого майна, вважаючи достатнiм для розрахунку резерву використовувати ринкову вартiсть предмету застави, визначену з урахуванням вимог нацiональних стандартiв оцiнки.

Що стосується визначення класу та фiнансового стану боржника, то експерти Асоцiацiї пропонують включити до складу Положення лише обовязковi для використання показники та дозволити банкам включати до складу основних усi показники, якi мiстять iнформацiю про доходи та витрати боржника.

УКБС, вносячи вiдповiднi зауваження до Положення, пропонує НБУ передбачити перехiдний перiод впровадження документу для вiдпрацювання банками вiдповiдного програмного забезпечення.