BANK-UA.com
  Курс НБУ на 23.07
$ 25.643112
28.758750
  всі валюти

АУБ подала пропозицiї до законопроекту щодо подолання наслiдкiв фiнансової кризи

15.01.2009

Асоцiацiя українських банкiв направила до Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi зауваження та пропозицiї до проекту Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з метою подолання негативних наслiдкiв фiнансової кризи" (реєстрацiйний N3585).

Детально вивчивши i в цiлому пiдтримавши зазначений законопроект в частинi банкiвського регулювання, АУБ запропонувала доповнити його деякими нормами. Зокрема, АУБ запропонувала внести змiни до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", визначивши мiнiмальнi вимоги до розмiру статутного капiталу на момент реєстрацiї банку у нацiональнiй валютi.

В АУБ пояснюють, що визначення у євро мiнiмального розмiру статутного капiталу для реєстрацiї банку тягне за собою встановлення НБУ мiнiмальних вимог до капiталу дiючих банкiв також у прив’язцi до євро (норматив мiнiмального розмiру регулятивного капiталу, лiцензiйнi вимоги до капiталу банкiв для отримання ними дозволiв НБУ на здiйснення окремих операцiй).

Як наголошується в листi АУБ до профiльного парламентського Комiтету, стрiмке зростання курсу євро (протягом 2008 року курс євро зрiс на 46, 3%), а також вiдсутнiсть в умовах кризи вiльних коштiв для нарощення капiталу, ставить майже половину банкiв пiд загрозу штучного обмеження їх дiяльностi. При цьому бiльшiсть iз цих банкiв виконує норматив адекватностi капiталу, що пiдтверджує їх достатню капiталiзацiю вiдповiдно до мiжнародних банкiвських стандартiв, встановлених Базельським комiтетом з банкiвського нагляду.

Окрiм цього, АУБ запропонувала доповнити Закон "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" нормою щодо надання права банкам, якi на дату прийняття змiн до Закону мали дозволи НБУ на здiйснення окремих операцiй, продовжувати цi види дiяльностi за умови, що їх регулятивний капiтал перевищує зареєстрований статутний капiтал та не зменшується порiвняно з розмiром, досягнутим станом на 1 сiчня 2009 року.

Також АУБ запропонувала передбачити у Законi України "Про Нацiональний банк України" право НБУ на прийняття рiшення про запровадження обов’язкового продажу валютної виручки резидентiв на мiжбанкiвському валютному ринку України. Розмiр такого обов’язкового продажу пропонується встановлювати за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Окремо АУБ подано зауваження до положень зазначеного законопроекту в частинi оподаткування банкiв.