BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.08
$ 25.204427
27.986996
  всі валюти

АУБ виступила проти надання преференцiй окремим галузям економiки

15.01.2009

Асоцiацiя українських банкiв направила до Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi обґрунтування неприйнятностi для нацiональної банкiвської системи проекту Закону "Про термiновi заходи щодо мiнiмiзацiї негативних наслiдкiв фiнансової кризи у хлiбопекарськiй галузi" (реєстрацiйний N3560).

Детально вивчивши зазначений законопроект, в АУБ прийшли до висновку, що ним грубо порушується принцип рiвних конкурентних умов для усiх суб’єктiв господарювання, що, у свою чергу, протирiчить Конституцiї та чинному законодавству України.

В АУБ пояснюють, що, iгноруючи принцип рiвної конкуренцiї, згаданим законопроектом робляться преференцiї для пiдприємств хлiбопекарської галузi у реструктуризацiї валютних кредитiв, якi у тому числi бралися на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї та борошна (i це в Українi, яка у 2008 роцi отримала рекордний врожай зернових).

В АУБ резонно запитують: чому iншi позичальники, у тому числi i люди, якi мають заборгованiсть за кредитами в iноземнiй валютi, повиннi її погашати за фактичним курсом, тодi як пiдприємствам хлiбопекарської галузi дозволяється переоформлення за курсом 5,05?

Як наголошується в листi АУБ до профiльного парламентського Комiтету, прийняття цього законопроекту створить прецедент, коли всi iншi позичальники, що мають валютнi кредити, також вимагатимуть переоформлення своїх кредитiв за курсом, який дiяв на дату укладення угоди.

Аналiз цього питання показав, що проведення такого суцiльного переоформлення неможливе - за розрахунками АУБ, втрати банкiв у цьому разi у 1,5 рази перевищать сукупний розмiр регулятивного капiталу по всiй банкiвськiй системi. Наслiдком цього стане цiлковитий економiчний колапс, оскiльки впадуть не просто банки, без своїх коштiв залишаться їх клiєнти - юридичнi особи та вкладники.

В АУБ також наголошують, що неконкурентною є i норма статтi 3 законопроекту, згiдно якої НБУ зобов’язується забезпечити продаж комерцiйним банкам iноземної валюти за курсом 5,05 у обсягах реструктуризацiї цими банками валютних кредитiв, наданих суб"єктам хлiбопекарської галузi. Чому, питається, розрахунки за газ чи закупiвля медикаментiв мають здiйснюватися за фактичним курсом на мiжбанкiвському ринку, а валютнi кредити на закупiвлю хлiбопекарськими пiдприємствами борошна гаситимуться за курсом 5,05?

Окрiм цього, в АУБ вказують i на недосконалiсть технiки написання згаданого законопроекту.

Зважаючи на викладене, в АУБ наголошують, що прийняття такого законопроекту є неприйнятним i згубним для банкiвської системи України.