BANK-UA.com
  Курс НБУ на 19.08
$ 25.142848
27.848218
  всі валюти

УКБС закликає утриматись вiд заяв та звинувачень на адресу банкiрiв

15.01.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" закликає всiх посадовцiв, полiтикiв, урядовцiв, представникiв ЗМI утриматись вiд голослiвних звинувачень та негативних заяв на адресу банкiвських установ та їх посадових осiб.

Представники банкiвського сектору України занепокоєнi ситуацiєю на вiтчизняному фiнансовому ринку i звертаються з закликом припинити нагнiтання панiки у суспiльствi та консолiдувати зусилля для стабiлiзацiї ситуацiї в економiцi країни.

На глибоке переконання Асоцiацiї, заяви, образи, звинувачення, розповсюдження неперевiреної та упередженої iнформацiї, що дискредитують дiяльнiсть та функцiонування окремих банкiв призводять до розгойдування стiйкостi всiєї банкiвської системи країни.

УКБС вважає, що такi дiї можуть призвести до непередбачуваних, навiть катастрофiчних наслiдкiв.

Необхiдно негайно зупинити процес полiтизацiї теми функцiонування фiнансової системи, дiяльностi банкiв та якнайшвидше виробити спiльнi узгодженi та дiєвi механiзми для подолання кризи i негайно впроваджувати їх в життя.

Асоцiацiя наголошує, що звинувачення i постiйнi пошуки крайнього та винуватого лише шкодять конструктивнiй роботi, створюють додатковi ризики в дiяльностi банкiвської системи, всiєї нацiональної економiки i, як наслiдок, призводять до зниження добробуту населення.

Довiдка: Асоцiацiя "Український Кредитно - Банкiвський Союз" (УКБС) була зареєстрована в лютому 1994 року з метою консолiдацiї, координацiї спiвробiтництва українських банкiв з органами влади та державного управлiння для вирiшення спiльних завдань розвитку економiки країни. Сьогоднi УКБС об’єднує близько сотнi фiнансово-кредитних установ у всiх регiонах України, а також представництва iноземних фiнансових установ.

В лютому 2009 року УКБС вiдзначатиме 15-piччя моменту свого створення.